Thánh Matthia Tông Đồ


  Thánh Matthia thay Yuđa
Sưu tầm

Matthia thay Yuđa. (Cv 1,15-2,41)


     15Trong những ngày ấy, Phêrô đứng dậy giữa các anh em - một đám đông tề tựu lại, lối một trăm hai mươi nhân danh - và nói: 
    
16"Thưa anh em, Kinh thánh phải được ứng nghiệm, lời Thánh Thần đã dùng miệng Đavít để tiên báo về Yuđa, kẻ đem đường cho những người đến bắt Đức Yêsu. 17Y đã từng được liệt vào số chúng tôi, cùng đã được thông phần vào công việc phục vụ này. 18Vậy mà y đã lấy tiền công phi nghĩa mà tậu một thửa đất, và nhào đầu xuống, y đã vỡ bụng, lòi ruột ra. 19Sự ấy, mọi người ở Yêrusalem đều biết, khiến thửa đất kia đã được gọi là - theo tiếng của họ - là Hakeldama, nghĩa là Ruộng máu!20Vì trong sách Thánh vịnh đã viết:
     Trại của nó hãy thành hoang vu,
     và đừng có ai ở lại trong đó.
    Và: Chức vụ của nó, kẻ khác hãy cất lấy!
     21"Vậy trong hàng những người đã cùng đi với chúng tôi, suốt cả thời gian Chúa Yêsu đã ra vào giữa chúng tôi, 22khởi từ lúc Yoan thanh tẩy, cho đến ngày Đức Yêsu bị cất khỏi chúng tôi, phải chọn thêm một người để cùng với chúng tôi làm chứng cho sự sống lại của Ngài".
     23Họ đã đề cử hai người: Yuse, gọi là Barsabba, biệt danh là Giustô, và Matthia. 24Rồi họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, là Đấng thấu suốt lòng dạ mọi người, xin tỏ ra: trong hai người này, ai là kẻ Chúa chọn, 25để kế chỗ trong công việc phục vụ và sứ mạng tông đồ này, mà Yuđa đã sa đọa bỏ trống, để đi vào chỗ dành riêng cho nó!" 26Họ đã bỏ thăm, và thăm đã nhằm Matthia, và ông đã được liệt hàng với Mười một Tông đồ.
Ngày lễ Năm mươi:

Thánh Thần hiện xuống
     2. 1Khi thời gian đã mãn, đến lễ Năm Mươi, mọi người cùng nhau tề tựu một nơi; 2thì bỗng xảy đến tự trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. 3Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ. 4Và hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần khí ban cho họ phát ngôn.
     5
Cư ngụ ở Yêrusalem có những người Do Thái đạo đức, từ mọi dân thiên hạ về. 6Thoạt tiếng ấy vang ra, thì cả đám đông cùng nhau tuôn đến và sửng người ra, vì ai nấy đều nghe họ nói tiếng quê mình. 7Họ đứng chưng hửng và kinh ngạc mà rằng: "Này, những người nói kia, hết thảy lại không phải là dân Galilê ư? 8Làm sao chúng ta mỗi người lại nghe tiếng quê ta sinh ra? 9(Ta là người) Patrhi, Mêđi, Êlam, Lưỡng Hà Địa, Yuđê, Kappađokia, Pontô, Tiểu Á, 10Phrygia, Pamphilia, Ai Cập, vùng Lybi giáp giới Kyrênê, và người Rôma thiên cư đến đây. 11Do Thái và Tòng Giáo, người Krêta và người Á Rập - ta đều nghe họ dùng tiếng của ta mà rao những việc lớn lao của Thiên Chúa!"
     12Mọi người đều chưng hửng, ngơ ngác, người này nói với người nọ: "Thế nghĩa là gì?" 13Nhưng nhóm khác lại chế nhạo, mà nói: "Các lão bứ rượu mất rồi!"

Diễn từ của Phêrô
     14Cùng mười một vị, Phêrô đứng lên cất tiếng tuyên ngôn với họ:
     "Các ông người Do Thái, và dân thành Yêrusalem hết thảy, xin các người biết cho điều này, xin các người để tai vào các lời tôi nói. 15Không, những người này không say rượu đâu, như các người tưởng - vì ngày mới đến giờ thứ ba, 16nhưng đó là điều tiên tri Yôel đã nói:
     17Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán:
     Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên mọi xác phàm.
     Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm,
     thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến,
     kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng.
     18Và cả trên các tôi trai, tớ gái của Ta, trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần khí Ta xuống, và chúng sẽ nói tiên tri.
     19Ta sẽ tung ra điềm thiêng tại trời trên cao, cùng những dấu lạ trên đất phía dưới, máu cùng lửa và khói hơi nghi ngút.
     20Mặt trời biến thành tối tăm, và mặt trăng sẽ thành máu, trước khi đến Ngày vĩ đại huy hoàng của Chúa.
     21Và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu.
     22"Các ông, người Israel, xin nghe các lời này: Yêsu Nazaret, người được Thiên Chúa ủy nhiệm đến với các ông bằng những việc quyền năng, những điềm thiêng cùng dấu lạ, tức là những việc Thiên Chúa đã dùng Ngài để thi hành giữa các ông như các ông biết, 23 thể theo ý định đã vạch sẵn và sự dự tri của Thiên Chúa mà bị phó nộp, thì các ông đã thủ tiêu Ngài đi, là dùng tay vô đạo đóng đinh thập giá. 24Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, đã gỡ Ngài khỏi các nỗi đau khổ sự chết, bởi chưng sự chết vô phương cầm hãm được Ngài dưới quyền nó. 25Vì Đavít nói về Ngài:
     Tôi đã đặt Chúa luôn luôn trước mắt, vì có Người bên hữu, tôi sẽ không lay.
     26Bởi thế lòng tôi hớn hở và lưỡi tôi nhảy mừng, cả thân xác tôi cũng ở trong trông cậy.
     27Vì người sẽ không thí bỏ hồn tôi nơi âm phủ, và không để Đấng thánh của Người phải thấy mục nát.
     28Người đã cho tôi biết đường lối sự sống, và cho tôi được đầy no phúc lạc trước tôn nhan Người.
     29"Hỡi anh em, tôi xin mạn phép mà nói trống ra về tổ phụ Đavít: là ông đã mãn số rồi, và đã được tống táng, và mộ của ông còn đó giữa chúng ta cho đến ngày nay. 30Vì là tiên tri và biết rằng Thiên Chúa đã thề với ông là: hoa quả lòng dạ ông, Người sẽ đặt trên ngai của Người, 31nên thấy trước, ông đã nói về sự sống lại của Đức Kitô, rằng:
     Ngài đã không bị thí bỏ nơi âm phủ,
     và thân xác Ngài không phải thấy mục nát.
     32"Đức Yêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy. 33Vậy được nhắc lên bên hữu Thiên Chúa, Ngài đã lĩnh nơi Cha ơn đã hứa là Thánh Thần mà đổ xuống, đó là điều các ông thấy được và nghe được. 34Vì Đavít đã không hề lên trời, chính ông nói:
    
Chúa đã phán cùng Chúa tôi:
     Hãy ngự bên hữu Ta,
     35chờ Ta đặt quân thù làm bệ chân ngươi.
     36
"Vậy xin toàn thể nhà Israel hãy biết chắc là: Thiên Chúa đã đặt làm Chúa, và làm Kitô, Đức Yêsu mà các người đã đóng đinh kia!" 37Nghe xong, họ bị đâm thấu lòng, và nói với Phêrô và các tông đồ khác: "Chúng tôi phải làm gì, anh em ơi?" 38Phêrô bảo họ: "Hãy hối cải, và mỗi người hãy chịu thanh tẩy nhân Danh Đức Yêsu Kitô để được tha thứ tội lỗi, và các người sẽ được lĩnh ơn Thánh Thần. 39Vì lời hứa được ban cho các người, và con cái các người, cùng mọi kẻ xa gần, hết mọi người, Chúa, Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi". 40Ông còn dùng nhiều lời khác nữa mà đoan chứng và khích lệ họ, rằng: "Hãy lo sao thoát khỏi thế hệ tà vạy này!"
     41Vậy những ai đã đón nhận lời ông, thì đã chịu thanh tẩy. Và trong ngày ấy, đã có thêm được lối ba ngàn linh hồn.