117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

 1. Phêrô Almatô Bình
 2. Valentino Berrio-Ochoa Vinh
 3. Gioan Lui Bôna Hương
 4. Phaolô Tống víết Bường
 5. Giuse Phạm Trọng Tả
 6. Đaminh Cẩm
 7. Phanxicô Xaviê Cần
 8. Giuse Hòang Lương Cảnh
 9. Catanhêđa Jacintô Gia
 10. Phanxicô Đỗ Văn Chiểu
 11. Gioan Baotaxita Cỏn
 12. Jean-Charles Cornay Tân
 13. Stêphanô-Théodore C. Thể
 14. Matthêu Nguyễn văn Đức
 15. Phêrô Đa
 16. Đaminh Đinh Đạt
 17. Gioan Đạt
 18. Tôma Nguyễn Văn Đệ
 19. Clêmentê Ignaxio Delgaho Hy
 20. Giuse Maria Diaz Sanjuro An
 21. Antôn Nguyễn Đích
 22. Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm
 23. Tôma Đinh Viết Dụ
 24. Bênađô Võ Văn Duệ
 25. Phêrô Dumoulin-Borie Cao
 26. Anrê Trần An Dũng (Lạc)
 27. Phêrô Đinh Văn Dũng
 28. Phaolô vũ Văn Dương
 29. Phêrô Trương Văn Đường
 30. Vinh-sơn Dương
 31. Giuse  Fernandez Hiền
 32. Phanxico-Isidore Gagelin Kính
 33. Matthêu Lê Văn Gẫm
 34. Melchior Garcia-Sampedro Xuyên.
 35. Phanxicô Gil de Fedrrick Tế
 36. Đaminh Nguyễn Văn Hạnh
 37. Phaolô Hạn
 38. Đaminh Henares Minh
 39. Jeromimô Hermosilla Liêm
 40. Giuse Đỗ Quang Hiến
 41. Phêrô Nguyễn Văn  Hiếu
 42. Simon PHan Đắc Hòa
 43. Gioan Đòan Trinh Hoan
 44. Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng
 45. Augustino Phan Viết Huy
 46. Đaminh Huyện
 47. Micae Hồ Đình Hy
 48. Phanxicô Jaccard Phan
 49. Đaminh Phạm Trọng Khảm
 50. Giuse Nguyễn Duy Khang
 51. Phêrô Khanh
 52. Phêrô Võ Đăng Khoa
 53. Phaolô Phạm Khắc Khoan
 54. Tôma Khuông
 55. Matthêu Alonzo-Leciniana Đậu
 56. Vinh Sơn Lê Quang Liêm
 57. Luca Vũ Bá Loan
 58. Phaolô Lê Văn Lộc
 59. Giuse Nguyễn Văn Lựu
 60. Phêrô Nguyễn Văn Lựu
 61. Đaminh Mạo
 62. Đaminh Mầu
 63. Giuse Marchand Du
 64. Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu
 65. Philip Phan Văn Minh
 66. Augustinô Nguyễn Văn Mới
 67. Micae Nguyễn Huy Mỹ
 68. Phalô Nguyễn Văn Mỹ
 69. Giacôbê Đỗ Mai Năm
 70. Anrê  Nguyễn Kim Thông
 71. Phêrô Phanxicô Nero Bắc
 72. Phaolô Nguyễn Ngân
 73. Giuse Nguyễn Đình Nghi
 74. Laurensô Ngôn
 75. Đaminh Nguyên
 76. Đaminh Nhi
 77. Đaminh Ninh
 78. Emanuen Lê Văn Phụng
 79. Phêrô Đòan Công Quý
 80. Antôn Nguyễn Hữu Q.  Nam
 81. Augustine Schoeffer Đông
 82. Gioan Baotixita Đinh Văn Thành
 83. Anê Lê Thị Thành (Bà Đê)
 84. Nicôla Bùi Đức Thể
 85. Giuse Lê Đăng Thị
 86. Phêrô Trương Văn Thi
 87. Martinô Tạ Đức Thịnh
 88. Tôma Trần Văn Thiện
 89. Luca Phạm Trọng Thìn
 90. Martinô Thọ
 91. Phêrô Thuần
 92. Phaolô Lê Bảo Tịnh
 93. Đaminh Tóai
 94. Tôma Tóan
 95. Đaminh Trạch (Đòai)
 96. Emanuen Nguyễn Văn Triệu
 97. Anrê Trần Văn Trông
 98. Phêrô Vũ Văn Truật
 99. Phanxicoo Trần Văn Trung
 100. Giuse Tuân (Linh Mục)
 101. Giuse Tuân
 102. Phêrô Nguyễn Bá Tuần
 103. Giuse Túc
 104. Phêrô Nguyễn Khắc Tự
 105. Phêrô Nguyễn Văn Tự
 106. Đaminh Tước
 107. Anrê Tường
 108. Vinh-sơn Tường
 109. Phêrô Lê Tùy
 110. Đaminh Bùi Văn Úy
 111. Giuse Nguyễn Đình Uyển
 112. Phêrô Đòan Văn Vân
 113. G.Thêôphano Venard Ven
 114. Giuse Đặng Đình Viên
 115. Stêphanô Nguyễn Văn Vinh
 116. Đaminh Nguyễn Văn Xuyên
 117. Vinh Sơn Đỗ Yến