TRÁI TIM MẸ TOÀN THẮNG


§ Cao Tấn Tĩnh

Kính Mừng:
Ngọc Khánh Mẹ Fatima,
Tạ Ơn Mẹ đã làm cho Nước Nga Trở Lại!
Biệt Tặng:
Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới,
Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae),
Và Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ.

Cao Tấn Tĩnh

Nihil Obstat:
Monsignor Philip Trần Văn Hoài Roma 21/11/1992
Imprimatur: Archbishop Francis Schulte, DD, New Orleans 8/12/1992
 

Giới thiệu

Tâm tư nhập đề

Phần một : Thời Điềm Fatima

Chương 1 : Hiện Tượng Nước Nga

Chương 2 : Biến Cố Fatima

Chương 3 : Đáp Ứng Yêu Cầu

Chương 4 : Thực Hiện Lời Hứa

Chương 5 : Những Lần Mẹ Hiện Ra

Chương 6 : Các Tín Điều Về Mẹ

Chương 7 : Phong Trào Mẹ Thánh Du

Chương 8 : Con Người và Trái Cấm Thời Đại

Chương 9 : Tiền Hô Quỷ Vương

Chương 10 : Giáo Hoàng và Chúa Kitô Tái Giáng

Phần hai : Trái Tim Maria

Chương 11 : Trái Tim Mẹ - Thiên Chúa Muốn Thiết Lập

Chương 12 : Biểu Hiệu Trái Tim Mẹ

Chương 13 : Trái Tim Mẹ - Vô Nhiễm Nguyên Tội

Chương 14 : Tôn Sùng Trái Tim Mẹ

Chương 15 : Trái Tim Mẹ - Đau Thương

Chương 16 : Đền Tạ Trái Tim Mẹ

Chương 17 : Trái Tim Mẹ - Cứu Rỗi

Chương 18 : Tin Cậy Trái Tim Mẹ

Chương 19 : Trái Tim Mẹ - Toàn ThắngTÀI LIỆU TRÍCH DẪN

Những chi tiết lịch sử hay những
lời nĩi về sự lạ Fatima
hoặc liên quan đến sự lạ Fatima
trong cuốn sách này, (ngoại trừ Kinh
Thánh với những chữ tắt quen
thuộc, như STK là Sáng Thế Ký hay KH
là Khải Huyền v.v.), được trích
dẫn từ nguồn tài liệu sau đây:


AC: Atheistic Communism (Encyclical Letter of Pope Pius XI, Saint Paul Edition).

AWCWTS: A Woman Clothed With The Sun (Edited by John J. Delaney, Image Book, 1960).

BTCTW: Books That Changed The World (Robert B. Downs, Revised Edition, A Mentor Book, 1983).

CA: Centesimus Annus (Pope John-Paul II's encyclical from The Pope Speaks, 9-10/91).

CI: Catholic International (Vol 3, No 1 & 2, January 1992).

COD: City Of God (Sister Mary Of Jesus, translated by Fiscar Marion, AMI, 1971).

CT: Catholic Treasures (Spring 1992).

CTFY: Catholic Truth For Youth (Fr Robert Fox, AMI Press, 2nd printing 1981).

FAOS: Fatima And Our Salvation (Antonio M.Martins, SJ, tranlated by Dominican Nuns of the Perpetual Rosary, Augustine Publishing Copany, 1985).

FC: Familiaris Consotio (Apostolic Exhortation of Pope John-Paul II, St Paul Editions).

FFM: Fatima Family Messenger (Oct-Dec 1991, Apr-Jun & Jul-Sep 1992).

FILOW: Fatima In Lucia's Own Word (English version by Dominican Nuns of Perpetual Rosary, Postulation Centre, Fatima, Portugual, 1976).

FT: Fatima Today (Rev Robert J. Fox, Christendom Publications, 1983).

FTGS: Fatima The Great Sign (Francis Johnston, Tan Books And Publishers, Inc, 1980).

IC: Immaculate Conception (Apostolic Constitution of Pope Pius IX, St Paul Books & Media).

LS: Lucia Speaks (AMI Press, 1976).

LSt: Apparition of the Blessed Virgin on the Mountain of La Salette(Melanie Calvat, the Shepherdess of La Salette, 1879, Gregorian Press).

MCC: Mother of Christ Crusade (Fr. John de Marchi, Mother of Christ Crusade, 1947).

MCD: Modern Catholic Dictionary (John A. Hardon, S.J, Doubleday, 1980).

ML: Merciful Love (Summer 1991).

OLOF: Our Lady Of Fátima (William Thomas Walsh, Image Books, 1990)

TCF: The Christian Faith (Edited by J.Neuner, SJ, and J.Dupuis, SJ, Alba House, 1982).

TCWS: The Catholic World Report (June 1992).

TDTM: True Devotion To Mary (St Louis Marie Grignion De Monfort, tranlated by Fr Frederick Faber, Tan Books And Publishers, Inc, 1985).

THAL: The Happening At Lourdes (Alan Neame, Simon & Schuster, 1967).

TPS: The Pope Speaks (vol 36, No 3, May-Jun 1991, and No 5, Sep- Oct, 1991)

TROM: The Redeemer of Man(Encyclical letter of Pope John-Paul II, Saint Paul Editions).

TRWL: To Russia With Love (Fr. Robert J. Fox, Fatima Family Apostolate, 1990).

TSOF: The Secret Of Fatima (Joaquin Maria Alonso, CMF, tranlated by the Dominican Nuns ođ the Perpetual Rosary, The Ravengate Press, Cambridge, 1979).

TWBE: The World Book Encyclopedia.

TWSC: The Woman Shall Conquer (Don Sharkey, The Bruce Publishing Copany, 1952).

TWTAF: The Whole Truth About Fatima, vol 1,2,3 (frère Michel de la Sainte Trinité, tranlated by John Collarati, Immaculate Heart Publications, 1990)

TYP: The Young Prophet (Christopher Rengers, OFM Cap., Alba House, New York, 1986).

WD: The New Lexicon Webster's Dictionary Of The English Language, (Deluxe Encyclopedic Edition, 1988).

1917 RBWM: 1917 Red Banners White Mantle (Warren H. Carroll, Christendom Publications, Virginia, 1981).

30 Days:(March & April 1990, and No 3 1992).