Không Để Được Phục Vụ
Nhưng Phục Vụ

Not To Be Served, But To Serve (Mt 20, 28)

 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

ĐẤNG SÁNG LẬP
DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Lm. Đa Minh Maria Trần Đình Thủ
(29/11/1906 - 21/06/2007)

Back to Top