Tháng 02 năm 2021

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt: Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.

Lịch Công Giáo 2020 - 2021

tinmung.net

01/02

X

Thứ Hai. Dt 11,32-40 ; Mc 5,1-20.

20/12
02

Tr

 

Thứ Ba. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.

Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18) ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

21
03

X

Thứ Tư. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).

Dt 12,4-7.11-15 ; Mc 6,1-6.

22
04

X

Thứ Năm đầu tháng.

Dt 12,18-19.21-24 ; Mc 6,7-13.

23
05

Đ

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Dt 13,1-8 ; Mc 6,14-29.

24
06

Đ

 

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Dt 13,15-17.20-21 ; Mc 6,30-34.

25
07

X

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần I.

G 7,1-4.6-7 ; 1 Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 1,29-39.

 

GIÁO HUẤN SỐ 11

NHỮNG DẤU CHỈ CỦA GIAO ƯỚC

Dân Chúa chọn lãnh nhận từ Thiên Chúa những dấu chỉ và những biểu tượng đặc biệt phân biệt đời sống phụng vụ của họ : đây không chỉ là những cử hành long trọng các chu kỳ vũ trụ và các cử chỉ xã hội, nhưng còn là những dấu chỉ của Giao Ước, những biểu tượng của các kỳ công của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Trong số các dấu chỉ phụng vụ này của Giao Ước cũ, có thể kể việc cắt bì, việc xức dầu và việc thánh hiến các vua và các tư tế, việc đặt tay, các hy lễ, và nhất là lễ Vượt Qua. Hội Thánh coi các dấu chỉ đó như hình ảnh tiên báo các bí tích của Giao Ước Mới.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1150).

26
08

X

Thứ Hai. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).

St 1,1-19 ; Mc 6,53-56.

27
09

X

Thứ Ba.
St l,20-2,4a ; Mc 7,1-13

28
10

Tr

Thứ Tư. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.

St 2,4b-9.15-17 ; Mc 7, 14-23.

29
11

X

Thứ Năm. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

St 2,18-25 ; Mc 7, 24-30 (hay lễ về Đức Mẹ : Is 66,10-14c ; Ga 2,1-11).

LƯU Ý:

Hôm nay là ngày cuối năm Canh Tý, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).

NĂM ÂM LỊCH TÂN SỬU 2021

30
12

X

Thứ Sáu. MỒNG MỘT TẾT TÂN SỬU. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

St 3, 1-8 ; Mc 7,31-37. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374) (Tr):

Lễ Giao Thừa : Ds 6,22-27 ; 1 Tx 5, 26.28 ; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên : St 1,14-18 (hay Is 65, 21 hay Is 11,1-9) ; P1 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay C1 3,12-17) ; Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27)

01/01
13

X

Thứ Bảy. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

St 3,9-24 ; Mc 8,1-10. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374) (Tr) : Hc 44,1.10- 15 ; Ep 6,1-4.18-23 ; Mt 15,1-6

02
14

X

 

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. MỒNG BA TẾT. Thánh vịnh tuần II.

THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Lv 13,1-2.44-46 ; 1 Cr 10,31-11,1 ; Mc 1,40-45. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374) (Tr) : St 2,4b-9.15 ; Cv 20,32-35 ; Mt 25,14-30. (Không cử hành lễ thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).

GIÁO HUẤN SỐ 12

NHỮNG DẤU CHỈ ĐƯỢC ĐỨC KITÔ SỬ DỤNG

Khi giảng dạy, Chúa Giêsu thường sử dụng những dấu chỉ của công trình tạo dựng để giúp nhận biết các mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa. Người chữa lành và minh hoạ lời giảng dạy của Người bằng những dấu chỉ vật chất hay những cử chỉ có tính biểu trưng. Người ban một ý nghĩa mới cho các sự kiện và các dấu chỉ của Giao Ước cũ, nhất là cho cuộc Xuất Hành và lễ Vượt Qua, bởi vì chính Người là ý nghĩa của tất cả các dấu chỉ đó.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1151).

03
15

Tr

Thứ Hai.
St 4,1-15.25 ;Mc 8,11-13.

04
16 Tr

Thứ Ba.
St 6,5-8 ; 7,1-5.10 ; Mc 8,14-21.

 

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

LƯU Ý :

Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41 ; 252 ; 300).

Các ngày trong tuần Mùa Chay :

Không được cử hành các lễ ngoại lịch vầ các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).

Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau :

1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Giờ Kinh Sách : sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều : sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay

chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

2) Thánh lễ

Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Halleluia mỗi khi gặp.

Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.

Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

05
17 Tm

Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiên thịt. Thánh vịnh tuần IV.

Ge 2,12-18 ; 2 Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria).

LƯU Ý:

* về luật giữ chay và kiêng thịt

Giáo Luật điều 1251 dạy : “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”

Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252 : “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt dầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định : “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* Về việc làm phép và xức tro

Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.

Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.

Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.

Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

06
18 Tm

Thứ Năm sau lễ Tro.

Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25.

07
19 Tm

Thứ Sáu sau lễ Tro.

Is 58,l-9a ; Mt 9, 14-15.

08
20 Tm

Thứ Bảy sau lễ Tro.

Is 58,9b-14 ; Lc 5, 27-32.

09
21 Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.

St 9,8-15 ; 1 Pr 3,18-22 ; Mc 1,12-15. (Không cử hành lễ thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

 

GIÁO HUẤN SỐ 13

CÁC DẤU CHỈ BÍ TÍCH

Từ sau Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần thực hiện việc thánh hoá qua các dấu chỉ bí tích của Hội Thánh của Ngài. Các bí tích của Hội Thánh không xoá bỏ, nhưng thanh luyện, đón nhận tất cả sự phong phú của các dấu chỉ và các biểu tượng của thế giới vật chất và đời sống xã hội. Hơn nữa, các bí tích còn hoàn tất những tiên trưng và hình bóng của Giao Ước cũ, biểu thị và thực hiện ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại, và cho thấy trước cũng như cho nếm trước vinh quang thiên quốc.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1152).

10
22 Tr

Thứ Hai. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.

1 Pr 5,1-4 ; Mt 16, 13-19.

11

23 Tm

Thứ Ba. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo.

Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.

12

24

Tm

Thứ Tư.

Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.

13

25

Tm

Thứ Năm.
Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k- m.r-t] ; Mt 7,7-12.

14

26

Tm

Thứ Sáu.

Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.

15

27

Tm

Thứ Bảy.

Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48.

16

28

Tm

 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

Thánh vịnh tuần II.

St 22,l-2.9a.l0-13.15-18;Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10.

 

GIÁO HUẤN SỐ 14

CÁC LỜI NÓI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG

Việc cữ hành bí tích là cuộc gặp gỡ của các con cái Thiên Chúa với Cha mình, trong Đức Kitô và Chúa Thánh Thần, và cuộc gặp gỡ này diễn ra như một cuộc đối thoại, qua các hành động và các lời nói. Tuy các hành động biểu tượng chính là một thứ ngôn ngữ, nhưng cần có Lời Chúa và lời đáp lại của đức tin đi kèm theo và làm sống động các hành động ấy, để hạt giống của Nước Chúa mang lại hoa trái nơi thửa đất tốt. Các hành động phụng vụ nói lên điều Lời Chúa diễn tả : đó là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, đồng thời là lời đáp lại của đức tin của dân Ngài.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1153).

 

 

17