THÁNG MƯỜI MỘT

Ý Cầu nguyện :

cầu cho những người đang bị trầm cảm : Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mờ ra cho họ con đường sống.

 

Lịch Công Giáo 2021

tinmung.net

 

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01/11 Tr

Thứ Hai. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Kh 7,2-4.9-14 ; 1 Ga 3,1-3 ; Mt 5,l-12a.

LƯU Ý :

Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

1.    Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hũư đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyên theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2.    Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

 

27/09
2 Tm

Thứ Ba. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau ; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyên cho mọi tín hữư đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời {Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

28
3 X Thứ Tư.

Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).

Rm 13,8-10 ; Lc 14,25-33.

29
4 Tr Thứ Năm đầu tháng.

Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.

Rm 14,7-12 ; Lc 15,1-10.

30
5 X

Thứ Sáu đầu tháng.

Rm 15,14-21 ; Lc 16,1-8.

01/10
6 X Thứ Bảy đầu tháng.

Rm 16,3-9.16. 22-27 ; Lc 16,9-15.

2
7 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần IV.

1 V 17,10-16 ; Dt 9,24-28 ; Mc 12,38-44 (hay Mc 12, 41-44).

GIÁO HUẤN SỐ 50

TÓM LƯỢC VỀ VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG vụ CỦA HỘI THÁNH (tt)

“Hội Thánh triển khai toàn bộ mầu nhiệm Đức Kitô qua chu kỳ một năm, từ mầu nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh đến Thăng Thiên, đến ngày lễ Ngũ Tuần, và cho đến việc mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và cuộc Ngự đến của Chúa.”

Khi kính nhổ các Thánh, trước hết là Mẹ Thiên Chúa, kế đến là các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo và các Thánh khác, vào những ngày nhất định trong Năm Phụng Vụ, Hội Thánh nơi trần thế biểu lộ sự hiệp thông với phụng vụ thiên quốc. Hội Thánh tôn vinh Đức Kitô, vì ơn cứu độ Người đã hoàn thành nơi những chi thể đã được tôn vinh của Người. Gương sáng của các ngài khích lệ Hội Thánh trên đường về với Chúa Cha.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1194, 1195)

3
8 X Thứ Hai.

Kn 1,1-7 ; Lc 17,1-6.

4
9 Tr Thứ Ba. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.

Ed 47, 1-2.8-9.12 (hay 1 Cr 3,9c-11.16-17) ; Ga 2,13-22.

5
10 Tr Thứ Tư.

Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Kn 6,1- 11 ; Lc 17,11-19.

6
11 Tr Thứ Năm.

Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.

Kn 7,22-8,1 ; Lc 17,20-25.

7
12 Đ Thứ Sáu.

Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Kn 13,1-9 ; Lc 17,26-37.

8
13 X Thứ Bảy.

 Kn 18,14-16 ; 19,6-9 ; Lc 18, 1-8.

9
14 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần I.

Đn 12,1-3 ; Dt 10, 11-14.18 ; Mc 13,24-32.

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 04-1991].

* Phụng vụ Lời Chúa : chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

GIÁO HUẤN SỐ51

TÓM LƯỢC VỀ VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (tt)

Các tín hữu cử hành các Giờ Kinh Phụng Vụ, được kết hợp với Đức Kitô, vị Thượng Tế của chúng ta, qua lời cầu nguyện các Thánh vịnh, suy niệm Lời Chúa, các bài thánh ca và những lời chúc tụng. Nhờ đó, họ được liên kết với lời nguyện liên lỉ và phổ quát của Đức Kitô mà tôn vinh Chúa Cha và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên khắp trần gian.

Đức Kitô là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa, là “nơi vinh quang của Chúa Cha ngự trị”. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, các tín hữu cũng trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên những viên đá sống động xây nên Hội Thánh.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1196, 1197).

10
15 X

Thứ Hai.

Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1 Mcb 1,10- 15.41-43.54-57.62-64 ; Lc 18,35-43.

11
16 X Thứ Ba.

Thánh nữ Margarita Scotland (Tr).

Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).

2 Mcb 6,18-31 ; Lc 19,1-10.

12
17 Tr

Thứ Tư.

Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.

2 Mcb 7,1.20-31 ; Lc 19,11-28.

13
18 X Thứ Năm.

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).

1 Mcb 2,15-29 ; Lc 19,41-44 (hay lễ về hai thánh tông đồ : Cv 28, 11-16.30-31 ; Mt 14,22-33).

14
19 X Thứ Sáu.

1 Mcb 4,36-37.52-59 ; Lc 19, 45-48.

15
20 X Thứ Bảy.

1 Mcb 6,1-13 ; Lc 20,27-40.

16
21 Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.

Đn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37.

(Không cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ).

GIÁO HUẤN SỐ 52

TÓM LƯỢC VỀ VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG VỤCỦA HỘI THÁNH (tt)

Trong tình trạng tại thế, Hội Thánh cẩn có những nơi để cộng đoàn tập họp : các thánh đường hũư hình của chúng ta là những nơi thánh, là hình ảnh của Thành thánh Giêrusalem thiên quốc, nơi chúng ta là những lữ khách đang tiến về.

Chính trong những thánh đường này, Hội Thánh cử hành việc thờ phượng công khai để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, lắng nghe Lời Chúa, ca hát những lời chúc tụng, dâng lên lời cầu nguyện của minh
và dâng hy tế của Đức Kitô, Đấng hiện diện cách bí tích giữa cộng đoàn. Những thánh đường này còn là nơi giúp tín hũư hồi tâm và cầu nguyện riêng.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1198, 1199)

 

17
22 Đ

Thứ Hai.

Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Thánh vịnh tuần II.

Đn 1,1-6.8-20 ; Lc 21,1-4.
18
23 X Thứ Ba.

Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).

Đn 2,31-45 ; Lc 21,5-11.

19
24 Đ

Thứ Tư. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.

Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90).

* Phụng vụ Lời Chúa : chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

20
25 X Thứ Năm.

Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).

Đn 6,12-28 ; Lc 21, 20-28.

21
26 X Thứ Sáu.

Đn 7,2-14 ; Lc 21,29-33.

22
27 X Thứ Bảy.

Đn 7,15-27 ; Lc 21,34-36.

23