THÁNG MƯỜI

Ý Cầu nguyện :

Cầu cho các nhà truyền giáo : Xin cho những ai đã lành nhận bí tích Thánh Tẩy hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn săn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng.

Lịch Công Giáo 2021

tinmung.net

 

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá ; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

 

01/10 Tr Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.

Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.

Is 66, 10-14C (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18, 1-5.

25/08
2 Tr Thứ Bảy đầu tháng. CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ. Lễ nhớ.

Xh 23,20-23 ; Mt 18, 1-5.10.

26
3 X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần III.

St 2,18-24 ; Dt 2,9-11 ; Mc 10,2-16 (hay Mc 10,2-12).

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991] :

Cv 1,12-14 ; GI 4, 4-7 ; Lc 1,26-38.

GIÁO HUẤN SỐ 45

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ Ở ĐÂU ? (tt)

Sau cùng, thánh đường có một ý nghĩa cánh chung. Để tiến vào Nhà Chúa, người ta phải bước qua ngưỡng cửa, điều này là biểu tượng của việc vượt qua thế giới đầy thương tích vì tội lỗi để bước vào thế giới của đời sống mới mà mọi người được kêu gọi bước vào. Thánh đường hữu hình là biểu tượng của nhà Cha mà dân Thiên Chúa đang tiến vê' ; nơi đó, Cha “sẽ lau sạch nước mắt họ” (Kh 21,4). Vì vậy, thánh đường còn là nhà của tất cả các con cái Thiên Chúa, luôn mở rộng và chào đón mọi người.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1186).

27
4 Tr Thứ Hai.

Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

Gn 1,1-2,1.11 ; Lc 10,25-37.

28
5 X Thứ Ba.

Gn 3,1-10 ; Lc 10,38-42.

29
6 X Thứ Tư.

Thánh Brunô, linh mục (Tr).

Gn 4,1-11 ; Lc 11,1-4.

01/09
7 Tr

Thứ Năm đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.

Cv 1,12-14 (hay GI 4, 4-7) ; Lc 1,26-38.

2
8 X Thứ Sáu.

Ge 1,13-15 ; 2,1-2 ; Lc 11,15-26.

3
9 X Thứ Bảy.

Thánh Điônysiô, giám mục,và các bạn, tử đạo (Đ).

Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr).

Ge 4,12-21 ; Lc 11,27-28.

4
10 X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần IV.

Kn 7,7-11 ; Dt 4,12-13 ; Mc 10,17-30 (hay Mc 10, 17-27).

GIÁO HUẤN SỐ 46

TÓM LƯỢC VỂ VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG vụ CỦA HỘI THÁNH

Phụng vụ là công trình của Đức Kitô toàn thể - gồm Đầu và Thân Thể. Vị Thượng Tế của chúng ta không ngừng cử hành phụng vụ ấy trong Phụng vụ trên trời, cùng với Mẹ Thiên Chúa, các Tông Đồ, các Thánh và đông đảo những người đã được vào Nước Trời.

Trong một cử hành phụng vụ, toàn thể cộng đoàn đểu là “người cử hành phụng vụ”, mỗi người theo chức năng của mình. Chức tư tế của bí tích Rửa Tội là chức tư tế của toàn Thân Thể Đức Kitô. Nhưng một số tín hữu được truyền chức do bí tích Truyền Chức Thánh để đại diện Đức Kitô như là Đầu của Thân Thể.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1187, 1188).

 

5
11 X

Thứ Hai.

Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).

Rm 1,1-7 ; Lc 11,29-32 (hay lễ về thánh giáo hoàng : Ed 34,11-16 ; Ga 21,15-17).

6
12 X

Thứ Ba.

Rm 1,16-25 ; Lc 11,37-41.

7
13 X

Thứ Tư.

Rm 2,1-11 ; Lc 11,42-46.

8
14 X

Thứ Năm.

Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Rm 3,21-30 ; Lc 11, 47-54.

9
15 Tr

Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Rm 4,1-8 ; Lc 12,1-7.

10
16 X

Thứ Bảy.

Thánh Hedviges, nữ tu (Tr).

Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr).

Rm 4,13.16-18 ; Lc 12,8-12.

11
17 X

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần I.

Is 53,10-11 ; Dt 4,14-16 ; Mc 10,35-45.

(Không cử hành lễ thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo).

GIÁO HUẤN SỐ 47

TÓM LƯỢC VỀ VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (tt)

Cử hành phụng vụ bao gồm các dấu chỉ và biểu tượng lấy từ công trình tạo dựng (ánh sáng, nước, lửa), từ đời sống con người (tắm giặt, xức dầu, bẻ bánh), và từ lịch sử cứu độ (các nghi thức Vượt Qua). Được đưa vào lãnh vực đức tin và được quyền năng Chúa Thánh Thần tác động, những yếu tố vũ trụ, những nghi thức của loài người, những cử chỉ gợi nhớ đến Chúa sẽ trở thành phương thê' mang các hoạt động cứu độ và thánh hoá cùa Đức Kitô.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1189).

12
18 Đ

Thứ Hai. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2 Tm 4, 10-17b ; Lc 10,1-9.

13
19 X

Thứ Ba.

Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).

Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr).

Rm 5,12.15b. 17-19.20b-21 ; Lc 12,35-38.

14
20 X

Thứ Tư.

Rm 6,12-18 ; Lc 12,39-48.

15
21 X

Thứ Năm.

Rm 6,19-23 ; Lc 12,49-53.

16
22 X

Thứ Sáu.

Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).

Rm 7,18-25a ; Lc 12,54-59 (hay lễ về thánh giáo hoàng : Is 52, 7-10 ; Ga 21,15-17).

17
23 X

Thứ Bảy.

Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).

Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

18
24 X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II.

Gr 31,7-9 ; Dt 5,1-6 ; Mc 10,46-52.

Chúa nhật Truyền Giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

(Không cử hành lễ thánh Antôn Maria Claret, giám mục).

GIÁO HUẤN SỐ 48

TÓM LƯỢC VỀ VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG vụ CỦA HỘI THÁNH (tt)

Phụng vụ Lời Chúa là phần thiết yếu của phụng vụ. Ý nghĩa của việc cử hành được diễn tả qua Lời Chúa được công bố và qua việc đổng thuận của đức tin trong lời đáp lại.

Bài ca và âm nhạc nối kết chặt chẽ với hoạt động phụng vụ. Để sử dụng tốt phải chú ý đến các điều này : “vẻ đẹp diễn cảm của lời cầu nguyện, việc tham gia cách đồng tâm nhất trí của cộng đoàn và đặc tính thánh thiêng của cuộc cử hành”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1190, 1191).

 

19
25 X

Thứ Hai.

Rm 8,12-17 ; Lc 13,10-17.

20
26 X

Thứ Ba.

Rm 8,18-25 ; Lc 13,18-21.

21
27 X

Thứ Tư.

Rm 8,26-30 ; Lc 13,22-30.

22
28 Đ

Thứ Năm. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19.

23
29 X

Thứ Sáu.

Rm 9,1-5 ; Lc 14,1-6.

24
30 X

Thứ Bảy.

Rm 11,l-2a.11-12.25-29 ; Lc 14,1.7-11.

25
31 X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần III.

Đnl 6,2-6 ; Dt 7,23-28 ; Mc 12,28b-34.

GIẢO HUẤN SỐ 49

TÓM LƯỢC VỀ VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH (tt)

Các ảnh tượng thánh, hiện diện trong các thánh đường và trong nhà của chúng ta, có mục đích khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin vào mầu nhiệm của Đức Kitô. Qua hình ảnh của Đức Kitô và các công trình cứu độ của Người, chúng ta tôn thờ chính Người. Qua các ảnh tượng thánh của Mẹ Thiên Chúa, của các Thiên thần và của các Thánh, chúng ta tôn kính những vị mà các ảnh tượng này biểu thị.

Chúa nhật, “Ngày của Chúa”, là ngày chính yếu để cữ hành bí tích Thánh Thể vì là ngày của mầu nhiệm Phục Sinh. Đó là ngày quy tụ cộng đoàn phụng vụ, ngày của gia đình Kitô giáo, ngày của niềm vui và ngày nghỉ việc. Ngày Chúa nhật là “nền tảng và cốt lõi của cả năm phụng vụ”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1192, 1193).

 

26