Thứ Bảy sau Chúa Nhật 28 Quanh Năm

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 13. 16-18

"Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, như có lời chép rằng: "Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc". (Ông là cha chúng ta) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Xướng: 1) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. - Ðáp.

2) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. - Ðáp.

3) Vì Ngài đã nhớ lời thánh thiện của Ngài, lời Ngài đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài đã đưa dân tộc Ngài ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Ngài kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan. - Ðáp.

 

* * *

Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 12, 8-12

"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Ðức Giêsu nói: "Ai phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha". Tội phạm đến Thánh Thần là tội gì? Mà tại sao tội này không được tha? Thiên Chúa là Cha rất bao dung, dù tội nặng đến đâu Ngài cũng tha thứ cách dễ dàng. Câu nói của Ðức Giêsu ở đây phải hiểu: không phải tội phạm đến Thánh Thần là tội quá nặng không thể tha, mà vì con người cố chấp không theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, họ không muốn hối cải, họ không muốn được tha, nên họ không được tha.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, Ðức Giêsu đã cho chúng con biết Ngài luôn hiện diện và soi dẫn cho từng việc làm, lời nói, suy nghĩ của chúng con. Vậy mà chúng con vẫn thường quên sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Chúng con thường bịt tai không theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Ngài. Vì dại dột, phóng túng, chúng con đã tự định đoạt cho mình một cuộc sống bất hạnh. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con và tiếp tục đến với chúng con, giúp chúng con nhận ra sự yếu đuối và giới hạn của mình để chúng con biết thốt lên: Lạy Chúa, con biết con cần Chúa! Amen.