THƯ ĐỨC THÁNH CHA
GỬI TÂN TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO LƯ ĐỨC TIN


Tgp. Saigon

THƯ ĐỨC THÁNH CHA
GỬI TÂN TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO LƯ ĐỨC TIN

Kính gửi Đức Tổng Giám mục Víctor Manuel Fernández

Thành phố Vatican, ngày mồng 1 tháng 7 năm 2023

Hiền đệ thân mến,

Với tư cách là Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lư Đức tin, Huynh trao phó cho Hiền đệ một nhiệm vụ mà Huynh cho là rất cao quư. Mục đích chính của Bộ là bảo vệ giáo huấn xuất phát từ đức tin để “tŕnh bày các lư do cho niềm hi vọng của chúng ta, nhưng không phải theo cách của một kẻ thù chỉ trích và lên án”.

Bộ mà Hiền đệ sẽ chủ tŕ, có những thời điểm trước đây đă sử dụng những phương pháp không xứng hợp. Đó là những thời điểm mà, thay v́ thăng tiến sự hiểu biết thần học, th́ lại đuổi bắt những sai lạc về giáo lư. Những ǵ Huynh mong đợi từ Hiền đệ chắc chắn là một điều ǵ đó rất khác.

Hiền đệ đă từng là trưởng khoa Thần học của Buenos Aires, chủ tịch Hiệp hội Thần học Argentina và chủ tịch Ủy ban Đức tin và Văn hóa của Hội đồng Giám mục Argentina, trong mọi trường hợp Hiền đệ đều được bầu chọn từ các đồng nghiệp, vốn là những người đánh giá cao sức thu hút thần học của Hiền đệ.

Là Viện trưởng của Đại học Giáo hoàng Công giáo Argentina, Hiền đệ đă khuyến khích sự tích hợp kiến thức một cách lành mạnh. Mặt khác, là cha xứ của “Santa Teresita” và cho đến nay, là Tổng Giám mục của La Plata, nơi Hiền đệ biết làm sao để đem kiến thức thần học vào cuộc đối thoại với đời sống của Dân Chúa.

Xét rằng đối với các vấn đề kỷ luật - nhất là những vấn đề liên quan đến lạm dụng trẻ vị thành niên - một Bộ phận cụ thể gần đây đă được thành lập với các chuyên gia rất có năng lực, nên Huynh cần Hiền đệ, với tư cách là Bộ trưởng, hăy cống hiến sự tận tụy cá nhân của Hiền đệ một cách trực tiếp hơn cho mục đích chính của Bộ là "bảo vệ đức tin”.

Để không giới hạn tầm quan trọng của nhiệm vụ này, cần phải nói thêm rằng nhiệm vụ này liên quan đến việc “tăng cường nhận thức và thông truyền đức tin để phục vụ việc loan báo Tin Mừng, sao cho ánh sáng đức tin trở thành tiêu chuẩn cho việc hiểu ư nghĩa của cuộc sống, nhất là trước những vấn nạn do sự tiến bộ khoa học và sự phát triển xă hội đặt ra”. 

Những vấn đề này, được kết hợp trong một lời loan báo được đổi mới về sứ điệp Tin Mừng, “trở thành những khí cụ loan báo Tin Mừng v́ những khí cụ này cho phép chúng ta tham gia vào cuộc đối thoại với bối cảnh hiện tại chưa từng có trong lịch sử nhân loại”.

Hơn nữa, Hiền đệ biết rằng Giáo hội “cần phải học phát triển việc giải thích Lời mạc khải và sự hiểu biết của ḿnh về chân lư” mà điều này không có nghĩa là áp đặt một cách diễn đạt duy nhất. V́ “các luồng tư tưởng triết học, thần học và thực hành mục vụ khác nhau, nếu cởi mở để được Thần Khí làm cho hoà hợp trong sự tôn trọng và yêu thương, th́ cũng có khả năng giúp Giáo hội tăng trưởng”. Sự tăng trưởng hài ḥa này sẽ bảo tồn giáo lư Kitô giáo hiệu quả hơn bất kỳ cơ chế kiểm soát nào.

Thật tốt đẹp khi nhiệm vụ của Hiền đệ cho thấy rằng Giáo hội “khuyến khích đặc sủng của các nhà thần học và những nỗ lực học thuật của họ” miễn là họ không hài ḷng chấp nhận “với một thứ thần học bàn giấy”, với “một logic lạnh lùng và cứng nhắc t́m cách thống trị mọi thứ”. Sẽ luôn luôn đúng rằng thực tế vượt trội hơn ư tưởng.

Theo nghĩa này, chúng ta cần thần học chú ư đến một tiêu chí cơ bản: suy xét rằng “tất cả các quan niệm thần học mà cơ bản gây nghi ngờ về chính sự toàn năng của Thiên Chúa, và đặc biệt là ḷng thương xót của Ngài, là chưa đủ”. Chúng ta cần một lối suy nghĩ biết tŕnh bày cách thuyết phục về một vị Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, cứu độ, giải thoát, thăng tiến con người và mời gọi họ phục vụ t́nh huynh đệ.

Điều này xảy ra nếu “sứ điệp tập trung vào điều cốt yếu, đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất, lôi cuốn nhất, và đồng thời cần thiết nhất. Hiền đệ biết rơ rằng có một trật tự hài ḥa giữa các sự thật trong sứ điệp của chúng ta, và mối nguy hiểm lớn nhất xảy ra khi những vấn đề thứ yếu cuối cùng lại làm lu mờ những vấn đề trung tâm.

Trong tầm nh́n phong phú này, nhiệm vụ của Hiền đệ cũng bao hàm sự quan tâm đặc biệt để xác minh rằng các tài liệu của chính Bộ Giáo lư Đức tin cũng như của các Bộ khác có sự hỗ trợ thần học đầy đủ, phù hợp với dưỡng chất phong phú của giáo huấn lâu đời của Giáo hội, đồng thời cũng lưu ư đến Huấn quyền gần đây.

Xin Đức Trinh Nữ che chở và ǵn giữ Hiền đệ trong sứ vụ mới này. Xin Hiền đệ tiếp tục cầu nguyện cho Huynh.

Trong t́nh huynh đệ,

PHANXICÔ

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Ḍng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: press.vatican.va (01.07.2023)