Thông báo: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

được bổ nhiệm làm Giám quản Tông ṭa

Giáo phận Hà Tĩnh


 TGMSG

Thông báo: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

được bổ nhiệm làm Giám quản Tông ṭa

Giáo phận Hà Tĩnh

Kính thưa quư Cha, quư Tu sĩ nam nữ và Chủng sinh,
cùng anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận

Vào lúc 18g ngày 19/03/2021, Văn pḥng Hội đồng Giám mục Việt Nam đă loan tin Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục hiệu ṭa Catrum và đang là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Tp. HCM, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông ṭa Giáo phận Hà Tĩnh do “trống ṭa và theo Ṭa Thánh định đặt” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis), sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

Ṭa Tổng giám mục trân trọng kính báo và xin các thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận hiệp thông tạ ơn cùng cầu nguyện cho Đức cha Louis trong trách vụ mới do Ṭa Thánh ủy thác.

Ṭa Tổng giám mục, ngày 19 tháng 03 năm 2021
Linh mục Chưởng ấn
Phêrô Kiều Công Tùng