Lần đầu tiên một phụ nữ

giữ vị trí lănh đạo trong việc đào tạo linh mục


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lần đầu tiên một phụ nữ

giữ vị trí lănh đạo trong việc đào tạo linh mục

 

Lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm vào vị thế lănh đạo trong việc đào tạo linh mục tại tổng giáo phận Koeln, bên Đức.

 

Đó là nữ thần học gia Carmen Breuckmann-Giertz. Bà đă được Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, là giáo phận lớn nhất nh́ tại Đức bổ nhiệm làm giám học (Referentin) trong việc đào tạo các linh mục và phó tế, cũng như đồng hành với các chủng sinh trong việc dấn thân mục vụ. Cho đến nay, nhiệm vụ này chỉ được ủy thác cho các linh mục và phó tế.

 

Đức Hồng y Woelki nói rằng việc bổ nhiệm bà Breuckmann-Giertz vào chức vụ vừa nói là một dấu hiệu quan trọng về sự đóng góp cần thiết và không thể thiếu được của phụ nữ trong việc đào tạo các linh mục và phó tế ngày nay. Đức Hồng y cho biết việc đưa phụ nữ vào các vị trí khác nhau của Giáo hội, đặc biệt tại các vị trí lănh đạo, là điều ngài vẫn mong muốn. Đây cũng là một trong tám điểm thuộc kế hoạch của Tổng giáo phận Koeln, được đề ra trong việc đào tạo linh mục, sau khi công bố một nghiên cứu chuyên môn về những vụ lạm dụng tính dục.

 

Bà Breuckmann đă đậu tiến sĩ thần học tại đại học Bonn, và đă từng làm giám đốc học vụ trong ban lănh đạo trường trung học thánh Ursula ở Haseluen.

 

Tổng giáo phận Koeln hiện có một triệu 970 ngàn tín hữu Công giáo, 950 linh mục và 50 đại chủng sinh.

 

(KNA 26-5-2021)

 Nguồn: conggiao.info

(rvasia.org 27.05.2021)