Đức Thánh cha thay đổi luật

cho phụ nữ lănh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ

G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh cha thay đổi luật

cho phụ nữ lănh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ

 

Đức Thánh cha Phanxicô đă ban hành tự sắc “Spiritus Domini”, Thần Trí của Chúa, thay đổi khoản giáo luật, số 230 triệt 1 để cho phụ nữ được lănh nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ.

 

Khoản này cho đến nay qui định rằng: “Các giáo dân thuộc nam giới có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định, có thể lănh tác vụ đọc sách hoặc giúp lễ, qua một nghi lễ phụng vụ đă qui định. Tuy nhiên, việc trao tác vụ này không cho họ quyền được Giáo hội trợ cấp hoặc trả lương”.

 

Nay, trong tự sắc “Thần Trí của Chúa”, Đức Thánh cha thay đổi khoản 230 triệt 1 như sau:

 

“Các giáo dân có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định, có thể lănh nhận một cách bền vững, qua nghi lễ phụng vụ đă được thiết định các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ; tuy nhiên việc trao tác vụ này không cho họ quyền được Giáo hội trợ cấp hoặc trả lương”.

 

“Tôi cũng truyền thay đổi các qui định khác hiện hành, khi nói về khoản giáo luật này.

 

“Điều được quyết định qua Tông Thư tự sắc này, tôi truyền nó có hiệu lực vững chắc và bền bỉ, bất kỳ những ǵ trái ngược với nó, dù là đáng được nhắc đến, và quyết định này được công bố qua báo “Quan sát viên Roma” và bắt đầu có hiệu lực cùng ngày, rồi được đăng công báo chính thức của Tông Ṭa”.

 

Tự sắc mang chữ kư ngày 10/1/2021, Lễ Chúa chịu phép rửa, năm thứ Chín triều đại Giáo hoàng của ngài.

 

Trong văn kiện này, Đức Thánh cha cho biết ngài đă muốn chấp nhận những đề nghị được đưa ra trong nhiều Thượng Hội đồng Giám mục. Đây là những thừa tác vụ giáo dân, hoàn toàn khác biệt với thừa tác vụ thánh chức.

 

Cùng với Tự sắc này, Đức Thánh cha gửi một thư cho Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lư đức tin, qua đó ngài giải thích những lư do thần học khiến ngài đi tới quyết định thay đổi, đặc biệt là sự cấp thiết phải tái khám phá sự đồng trách nhiệm của tất cả các tín hữu đă chịu phép rửa trong Giáo hội, đặc biệt là sứ mạng của hàng giáo dân”.

 

(Rei 11-1-2021)

 

(vietnamese.rvasia.org 11.01.2021)