270 nơi thờ phượng tại Ucraina

bị phá hủy hoặc hư hại


G. Trần Đức Anh, O.P. 

270 nơi thờ phượng tại Ucraina

bị phá hủy hoặc hư hại

 

Trong bảy tháng qua, từ khi Ucraina bị Nga tấn công ngày 24 tháng Hai, đă có 270 nơi thờ phượng và cơ sở tôn giáo tại 14 miền nước này bị hoàn toàn phá hủy hoặc bị hư hại.

Các nơi đó gồm thánh đường Kitô, Đền thờ Hồi giáo và Hội đường Do thái giáo, các nhà quản trị và cơ sở giáo dục của các cộng đoàn tôn giáo tại Ucraina.

Các cộng đoàn tôn giáo tại Ucraina cũng được cơ quan Ucraina về chủng tộc và tự do lương tâm, gọi tắt là DESS, yêu cầu cung cấp thông tin về những nơi thờ phượng và cơ sở của ḿnh bị tàn phá hoặc hư hại.

Trong số 270 nơi thờ phượng và cơ sở tôn giáo vừa nói, có 5 thuộc Hồi giáo, 5 thuộc Do thái giáo, và hơn 260 thuộc các cộng đoàn Kitô, gồm 30 cơ sở của Tin lành, 21 của Chính thống Ucraina, 4 cơ sở thuộc Công giáo Latinh, 3 thuộc Công giáo nghi lễ Đông phương và 66 nơi thuộc chứng nhân Giêhôva.

52% tức là 136 cơ sở của Giáo hội Chính thống Ucraina hoàn toàn bị phá hủy: nặng nhất là tại thành Donetsk (67), tiếp đến là Luhansk (58), sau đó là Kiev (43) và Kharkiv (35).

(Risu.ua 22-9-2022)

🌐 rvasia.org

Nguồn: Conggiao.info