Toàn Thể Anh Em Dòng Đồng Công Thủ Đức

Hân Hoan Mừng Chúc

21 Anh Em Tân Khấn Sinh Lớp Khấn 22

Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, C.M.C. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
Chủ tế dâng Thánh Lễ Khấn Dòng

Đại diện thân nhân các tân khấn sinh có đôi lời tri ân Hội Dòng

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà