THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

ÂN SỦNG VÀ LÒNG NHÂN TỪ CHÚA SẼ THEO TÔI SUỐT CUỘC ĐỜI
(Tv. 22,6)