Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 15 - Thánh Cả Giuse
gương kết hợp cùng Chúa khi làm việc lao động

Thánh Cả Giuse khi làm lụng vất vả trong nhà Nagiaret đã nêu gương sáng cho mọi người con cháu Adam "trông coi, canh tác trái đất" theo lệnh Thiên Chúa phán trong sách Sáng thế xưa. Ngài vừa làm việc, vừa âm thầm cầu nguyện, lòng trí kết hợp cùng Thiên Chúa .

Năm 1955 Đức Thánh Cha Piô 12 đã long trọng tôn nhận Thánh Giuse làm gương mẫu và là Đấng Bảo trợ Giới Lao động.

Theo gương Thánh Cả,  chúng ta làm tử tế công việc bổn phận mình hàng ngày, tìm cách thánh hóa mọi việc,  hòa hợp tâm tình yêu mến vào mỗi việc như Thánh Phaolô dạy : "Hết mọi việc anh em làm,  mọi lời anh em nói,  hãy làm vì danh Chúa Kitô,  nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha chúng ta" (Col 3:17).

Lạy Thánh Giuse là gương mẫu lao công.  Xin cầu cho chúng con.

Truyện thánh - Tu sĩ luyện ngục hiện về

Trong sách linh mục Allosa chép về sự kính mến ông Thánh cả Giuse, đã kể sự tích một thầy dòng thánh Augutinô như sau: Khi thầy dòng ấy vừa chết được mấy ngày, liền hiện về cùng thầy khác cùng dòng mà kêu van rằng:

- " Anh ôi, xin thương tôi, tôi phải giam trong luyện ngục chịu hình khổ quá trí anh hiểu chẳng được, vì khi còn sống, tôi khinh thường kỉ luật nhà dòng, lúc bỏ việc nọ khi bớt việc kia, xuýt nữa tôi phải sa hỏa ngục đời đời, nhưng  Chúa đã thương tôi, vì từ nhỏ tôi vẫn có lòng kính mến Thánh cả Giuse cách riêng, cùng năng đọc kinh làm việc dâng kính Người. Thánh Giuse là Đấng rất mạnh thế trước mặt Chúa, Người đã cầu bầu cho tôi, nên Chúa tha cho tôi khỏi sa hỏa ngục, nhưng phải ở luyện ngục đau đớn khốn khổ lâu năm, xin anh thương cứu tôi".

Nói bấy nhiêu lời rồi thầy ấy biến đi.