Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 06 - Thánh Cả Giuse thờ lạy Chúa Giêsu
trong hang Belem

Thánh Cả Giuse  vâng lệnh vua nước Italia mà tìm về thành Belem là quê cha đất tổ để khai tên mình cùng bạn mình vào sổ kiểm tra dân số. Vì số khách quá đông, ông bà lại nghèo và sợ phiền hà khi thấy Ðức Mẹ mang thai, nên hàng quán từ chối không cho trọ. Hai đấng phải tìm ra cánh đồng, vào trú trong hang bò lừa .

Ðức Mẹ đã đến ngày sinh, nên sinh con và đặt nằm trong máng cỏ của bò lừa ăn đêm.

Khi Thánh Cả Giuse thấy Chúa mình sinh trong cảnh khó nghèo làm vậy , thì động lòng chảy nước mắt và hết lòng thờ kính, hợp lời ngợi khen Chúa cùng các thiên thần ca hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời...

Ta khen Thánh Cả Giuse có phúc trọng, vì xưa được thấy, được hôn kính, cùng bế Chúa Giêsu, nhưng khi ta rước MìnhThánh Chúa vào tâm hồn, ta cũng được phúc trọng vậy, lại được kết hợp nên một cùng Chúa, nên theo một ý nghĩa, ta có phúc hơn.

Vậy ta phải dốc lòng năng rước MìnhThánh Chúa và cầu xin Ðức Mẹ và Thánh Cả Giuse giúp dọn linh hồn ta cho xứng đáng hơn, bù đắp sự khó hèn thiếu sót của ta.

Truyện thánh -
Đón tiếp người nghèo, được Chúa ban ơn cứu rỗi

Trong nước Tâybanha, ở thành Valentia, có một người làm nghề buôn bán, người này có lòng sốt sáng kính mến Ðức Mẹ và ông thánh Giuse lắm. Ông ta nhớ lời Chúa Giêsu đã phán trong sách Kinh thánh rằng:"Ai cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần mặc...vì lòng kính mến Ta, Ta sẽ trả công cho như đã làm việc ấy giúp Ta vậy". Mỗi năm, khi đến lễ Giáng sinh, ông ta quen đãi cơm cho 3 người nghèo khó trong nhà ông: một ông già, một người mẹ ẵm con trẻ. Khi đã cho 3 người ấy ăn uống, cho áo mặc, cùng cho tiền nữa. Ông ấy làm như thiết đãi 3 đấng trong gia đình Thánh gia xưa.

Ông ta sống đến tuổi già mới chết. Khi gia đình họ hàng cầu cho ông ấy, thì ông ấy hiện về nói rằng:"Khi tôi gần chết, tôi thấy 3 đấng trong nhà Thánh gia hiện đến dạy tôi rằng:"Khi còn khỏe, con quen rước kẻ khó nghèo vào nhà con mà thiết đãi họ, có ý thiết đãi chúng ta, hôm nay chúng ta xuống rước con vào nhà chúng ta ở trên trời. Nói xong bấy nhiêu lời, tôi thấy 3 đấng rước tôi về thiên đàng, nên tôi đã được rỗi linh hồn rồi". Cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho tôi.