Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 04 - Thánh Cả Giuse được chọn làm bạn Ðức Mẹ ,
cha nuôi Chúa Giêsu

Đức Chúa Trời đã thương chọn thanh niên Giuse làm bạn đời của đức Nữ trinh Maria để hoàn thành chương trình cứu rỗi trần gian.

Khi đã biết bào thai trong lòng Ðức Mẹ là chính con Thiên Chúa , Thánh Giuse đã hết sức trân trọng, chu toàn sứ mạng cao cả này. Người phụ giúp Ðức Mẹ tại hang Belem, đưa con qua Egyt lánh nạn, đưa về Nagiaret, tìm con trong đền thờ, chịu khó làm ăn nuôi hai mẹ con chí thánh.

Hội thánh đã tuyên xưng Thánh Cả Giuse là tôi tớ rất trung thành và khôn ngoan, mà Thiên Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình thánh này.

Nguyện xin Thánh Cả Giuse giúp chúng con noi gương Người làm trọn bổn phận Chúa đã trao phó trong bậc chúng con, xứng đáng tôi tớ trung thành của Chúa, đáng Chúa thưởng công đời này đời sau cùng thánh Cả.

Truyện thánh - Thánh Phanxicô Salesiô lập Dòng tu

Đừng kể rất thánh Ðức Mẹ , thì thánh Phanxicô de Sale giám mục không kính mến thánh nào hơn Thánh Cả Giuse . Người ăn chay trước lễ kính thánh Cả, và chính lễ thì làm lễ trọng cùng giảng để ngợi khen thánh cả là bạn Ðức Mẹ đồng trinh, cha nuôi Chúa Giêsu , là gương khiêm nhường, trong sạch, vâng ý Thiên Chúa . Thánh giám mục nói: vì Thánh Cả Giuse  có nhân đức và lòng ngay thật, nên Thiên Chúa đã chọn Người làm bạn Ðức Mẹ và cha nuôi Chúa Giêsu , trao phó 2 mẹ con cho Người trông coi.

Khi thánh giám mục này lập dòng Thăm viếng, người chọn Thánh Cả Giuse làm quan thầy dòng, khuyên những ai vào dòng phải nhận Thánh Cả Giuse làm cha, làm quan thầy và phải kính mến Người cách riêng. Người còn xây một nhà thờ kính Thánh Cả Giuse , dâng cho Người cuốn sách viết về "Dẫn đàng kính mến Chúa".

Ta nên noi gương thánh giám mục Phanxicô mà trông cậy kính mến Thánh Cả Giuse hết lòng và khuyên người ta kính mến trông cậy Người nữa. Điều này rất đẹp lòng Ðức Mẹ và Chúa Giêsu .