Kinh Cầu Thánh Giuse

KINH THÁNH GIUSE
MẪU GƯƠNG GIỚI THỢ THUYỀN

§ Thánh Pie X

Lạy Thánh Giuse vinh hiễn, mẫu gương cho tất cả những người lao động, xin cầu cho con được ơn biết làm việc trong tinh thần đền tội, để xin ơn thứ tha vô số tội lỗi của con, làm việc theo lương tâm, say mê bổn phận hơn mọi sở thích khác, làm việc trong tinh thần biết ơn và vui mừng, lấy việc làm như là vinh dự được sử dụng và phát triễn tài năng Thiên Chúa ban cho.

Làm việc bình thảng, chừng mực và kiên nhẫn, không bao giờ lui bước trước những mệt mõi, khó khăn, nhất là làm việc với ý ngay lành và quên mình, không ngừng nghĩ đến sự chết và phải trả lẽ về thời gian đánh mất, tài năng không sử dụng, những việc lành bỏ sót, những thoả mãn hảo huyền khi thành công, rất tai hại cho công trình của Thiên Chúa.

Tất cả cho Chúa Giêsu, tất cả nhờ Mẹ Maria, tất cả đều noi gương Thánh Cả Giuse! đó là phương châm của con khi sống và khi chết. Amen.