Từ Truyền Tin Đến Mông Triệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5
L.m. Gabriel Roschini, OSM

35. Truyền tin là gì?

Truyền tin là việc Thiên Chúa sai Sứ thần Gabriel mặc khải cho Đức Trinh Nữ Maria biết: Người được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, đồng thời làm Đấng Trung Gian của nhân loại.

36. Việc truyền tin xảy đến thế nào?

Thánh sử Luca tường thuật việc truyền tin như sau:

“Thiên Chúa sai Tổng Thần Gabriel đến thành Nazareth trong xứ Galilêa để gặp một Trinh Nữ đã đính hôn với ông Giuse thuộc dòng tộc vua Đavít, Trinh Nữ ấy tên là MARIA. Sứ Thần vừa vào nhà Trinh Nữ liền chào: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe những lời ấy, Trinh Nữ băn khoăn tự nghĩ lời chào đó có ý nghĩa gì? Sứ thần giải thích: “Kính thưa Trinh Nữ, xin Trinh Nữ đừng sợ, vì Trinh Nữ đã được thiên Chúa ban tràn ơn phúc. Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, Trinh Nữ sẽ đặt tên con trẻ là GIÊSU, Người sẽ trở nên vĩ nhân, thiên hạ sẽ gọi Người là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Đời đời Người sẽ cai trị nhà Giacóp và triều đại Người sẽ trường tồn mãi mãi”.

Trinh nữ thưa với Sứ thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi giữ mình trinh khiết?” Sứ thần đáp: “Chúa Thánh Linh sẽ đến với Trinh Nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Trinh Nữ. Vì thế Thánh Trẻ sinh bởi Trinh Nữ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, chị họ của Trinh Nữ, tuy tuổi đã già, đã mang tiếng là son, nay đã thụ thai con trai được sáu tháng. Vì không có sự gì mà Thiên Chúa không làm được”.

Bấy giờ Trinh Nữ Maria thưa lại rằng: “ Này tôi là Nữ tì của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền”. (Lc1:27-38)

37. Ngay sau khi được truyền tin, Đức Trinh Nữ Maria đã đi đâu?

Ngay sau khi được truyền tin, Đức Trinh Nữ Maria đã rời thành Nazareth, cấp tốc đến làng Ain Karem nằm trên đồi xứ Giuđêa, cách năm dặm phía Tây Giêrusalem, để thăm bà chị họ Elizabeth sắp đến ngày hạ sinh Thánh Gioan Tẩy giả là vị Tiền hô của Đấng Cứu Thế.

38. Trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Trinh Nữ Maria và bà Dì Elizabeth có điều gì đặc biệt đáng chú ý?

Có điều đặc biệt đã xảy ra mà thánh sử Luca tường thuật như sau:

“Khi bà Elizabeth vừa nghe lời chào thăm của Đức Trinh Nữ Maria, tức thì con trong lòng Bà liền nhảy mừng. Bà được đầy ơn Chúa Thánh Linh, liền cất tiếng nói: “Chị thật có phúc hơn mọi phụ nữ, và Con trong lòng chị được chúc phúc. Bởi đâu tôi được diễm phúc Mẹ của Chúa tôi đến thăm tôi! Vì tai tôi vừa nghe lời chào của chị thì con trong lòng tôi nhảy mừng. Thật chị có phúc vì đã tin rằng những lời Chúa phán cùng chị sẽ ứng nghiệm”. (Lc 1:40-45)

 

Last Updated: 10/21/2014