Tháng Mân Côi


Công Cách Lần Hạt Mân Côi
Sưu tầm

 1. (bắt đầu) Làm dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính

 2. Đọc Kinh Lạy Cha

 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng

 4. Đọc Kinh Sáng Danh

 5.  Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha

 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng, và suy gẫm về mầu nhiệm này

 7. Đọc Kinh Sáng Danh và lời nguyện Mân Côi

 8. Đọc mầu nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha

 9. Lập lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các mầu nhiệm

          thứ 3, 4 và 5

 1. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương

 2. Làm dấu Thánh Giá

 3. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi – Xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

-o0o-

Cách Chọn Mầu Nhiệm:

Thứ 2 & 7 => Mầu nhiệm VUI
Thứ 3 & 6 => Mầu nhiệm THƯƠNG
Thứ 4 & Chúa nhật => Mầu nhiệm MỪNG
Thừ 5 => Mầu nhiệm SÁNG

Ngoại Trừ:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => mầu nhiệm VUI
Những Chúa Nhật mùa chay => mầu nhiệm THƯƠNG

-o0o-

Suy Niệm 5 Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ăn ở khiêm nhường.

Thứ Hai thì ngắm: Đức bà đi viếng bà thánh ISaVe. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ Ba thì ngắm: Đức bà sinh Đức Chu’a Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ Tư thì ngắm: Đức bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Tha’nh. Ta hãy xin cho đọc vâng lời chịu lụy.

Thứ Năm thì ngắm: Đức bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hay xin cho đươc chiu moi sự sỉ nhục băng lòng.

Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá .Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.Ta hãy xin đóng đinh chính thịt xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được. ái mộ những sự trên trời.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hoá nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.
 

-o0o-

Các Kinh

Làm dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần . Amen.

Kinh Tin Kính:
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; nước Cha trị đến; ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ: nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời nguyện Mân Côi
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nht là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.