Tháng Mân Côi


NỮ TỲ CHÚA

Lc 1, 26 – 36

Lm. Khuất Dũng sss

Học nơi Thánh Mẫu Trinh Vương
Tinh thần nghèo khó yêu thương đậm đà
Xin vâng Thiên ý thiết tha
Trái Tim Chúa – Mẹ chung hòa huyền siêu
Đáp lời khiết tịnh toàn thiêu
Quyết tâm theo Chúa Tình Yêu cao vời
Ơn Trời giải thoát cứu đời
Xứng danh phẩm gía con người hôm nay.