Tháng Mân Côi


NĂM SỰ THƯƠNG

Hai Tê Miệt Vườn

Vì yêu Chúa chịu đau thương,
Chết trên thập giá, mở đường cứu dân.
Và Ngài hiến trọn bản thân,
Trở thành hy lễ tốt lành dâng Cha.
Bởi Ngài nhất quyết tỏ ra,
Như con hiếu thảo, cùng là tôi trung.
Nên Ngài đã sống đến cùng,
Cong đường thập giá, thủy chung nghĩa tình.
Sẵn sàng chịu mọi cực hình,
Xác thân tan nát trăm nghìn đắng cay.
Miễn sao nhân loại đổi thay,
Trở nên hoàn thiện, đẹp hay mọi đàng.
Mọi người hưởng được bình an,
Dắt nhau đến cõi thiên đàng vinh quang.