Tháng Mân Côi


NĂM SỰ SÁNG

Hai Tê Miệt Vườn

Giê-su ánh sáng trần gian,
Ngài luôn soi chiếu, đánh tan tội đời.
Giúp cho nhân thế làm người,
Đúng theo tiêu chuẩn Chúa Trời đề ra.
Đó là luôn biết tránh xa,
Con đường tội ác, quỷ ma dối lừa.
Để rồi từ sáng, chiều, trưa,
Bước theo sự thật, say sưa làm lành.
Một lòng cương quyết góp phần,
Giúp cho Nước Chúa lan dần khắp nơi.
Ngõ hầu nhân thế mọi thời,
Được ơn cứu độ sống đời bình an.
Cùng nhau cất bước lên đàng,
Đến quê hằng sống, ngắm nhan Chúa Trời.