Tháng Mân Côi


NĂM SỰ MỪNG

Hai Tê Miệt Vườn

Đàng sau cái chết cực hình,
Giê-su Đức Chúa phục sinh khải hoàn.
Và ngài tuôn đổ đầy tràn,
Thánh ân cứu độ cho ngàn thọ sinh.
Muôn loài lại được tái sinh,
Ở trong ân sủng Thánh Linh Chúa Trời.
Từ nay được sống cuộc đời,
An bình thư thái tuyệt vời trắng trong.
Ngày đêm Chúa ngự cõi lòng,
Nên đời ai nấy, lại không gian tà.
Nhưng luôn tươi đẹp như hoa,
Tỏa lan hương sắc trước tòa thiên cung.
Chính nhờ đã sống tín trung,
Con đường đức ái, thủy chung lời thề.
Cuối đời tất cả đi về,
Cùng nhau họp mặt trên quê Nước Trời.