Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


THÁNG NĂM CỦA MẸ
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tháng năm lặng lẽ trở về.

Tháng hoa của Mẹ con về làng quê.

Con bước những bước trên đê.

Hoa chiêng chiếng mọc bờ đê rực vàng.

Con cúi ngắt đóa hoa vàng.

Đem về cung tiến bà hoàng Ma-rie.