Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


THÁNG HOA NHỚ ƠN 
sưu tầm

Tháng năm là thắng hoa yêu,
Cùng nhau dâng tiến Mẹ nhiều hoa xinh,
Tỏ lòng cung kính Mẹ mình,
Tỏ lòng mến phục trung trinh vẹn toàn.
Xin dâng tiếng hát hợp đoàn,
Tấu vang tình Mẹ hỷ hoan muôn đời,
Sắc hoa tươi thắm tuyệt vời,
Con xin dâng Mẹ trọn đời ngợi ca.
Nhớ lời Mẹ gọi năm qua,
Siêng năng lần chuỗi ngọc ngà Mân Côi,
Nguồn ơn Cứu Độ ban rồi,
Cải tà quy chánh cứu đời khổ đau.
Trần gian sa đắm thương đau,
Mẹ ơi con quyết ghi sâu đền bồi,
Hy Sinh, lần hạt Mân Côi,
Cho toàn thế giới chuyển rời ăn năn.
Mẹ là nữ chúa can ngăn,
Cho đoàn con Mẹ cải răn tội minh,
Đê dâng lên Mẹ thắm xinh,
Mùa hoa nhân ái đặm tình nhớ ơn.