Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa


Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

(Solemnity of Mary, Mother of Goa) (Maternité de la B.Vierge Marie. Tước hiệu cao quý này đã nói lên tất cả vinh quang tột đỉnh của Đức Mẹ. Chỉ một danh từ: Mẹ Thiên Chúa, đã đủ diễn tả tất cả các tước phẩm, tước hiệu cao quý của Đức Mẹ. Khảo cứu lịch sử Giáo Hội, thì vào khoảng đầu thế kỷ thứ bốn, có một bè rối Nestorius nổi lên chống phá Giáo hội, nói “Đức Chúa Giê-su chỉ có một bản tính, là bản tính loài người.” Do đó Đức Giáo Hoàng Celestino I đã triệu tập Công Đồng chung Epheso năm 431 để đả phá ngụy thuyết của Nestorius do Thánh Cyrilio Alexandria, Tiến Sĩ Hội Thánh đại diện Đức Thánh Cha chủ tọa Công Đồng, lên án Nestorius, công bố tín điều: “Đức Chúa Giê-su có một ngôi là Ngôi thứ Hai, và hai bản tính: tính Đức Chúa Trời và tính loài người ta. Cho nên Đức Bà Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì: Đức Chúa Giê-su đã lấy máu thịt của mình bởi Đức Mẹ, thân xác Con Đức Chúa Trời là bởi Người. Người là con Đức Mẹ, và Đức mẹ thật sự là Mẹ Đức chúa Trời.” Thánh Cyrilio lập luận: “Đức Chúa Giê-su phải là người để phạt tạ tội lỗi cho nhân loại, và phải là Đức Chúa Trời để chuộc thay tội lỗi nhân loại đã phạm đến Đức Chúa Trời. Nhưng Người chỉ có một ngôi trong bản thể của Người, tức là Ngôi Con Đức Chúa Trời. Thánh nhân lên án Nestorius và định nghĩa Chúa Giê-su, con Đức Chúa Trời, vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người, cho nên Đức Bà Maria thật sự là Mẹ Đức Chúa Trời.” Do sự tích này mà năm 1931 kỷ niệm 1500 năm tuyên bố tín điều, Đức Giáo Hoàng Pio X đã đặt lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày 11-10, nhưng sau được đổi vào ngày 1-1 dương lịch, để lấy ngày đầu năm dâng kính Đức Mẹ, và tuyên xưng Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa.

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria