Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa


Mẹ Đấng Tối Cao
Lm. Minh Vận, CMC

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội dâng lễ trọng kính thờ Mầu Nhiệm Chúa Nhập Thể làm người, trong lòng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Chúa. Truyền tin là một biến cố lịch sử vô cùng quan trọng, giao hòa giữa trần thế và Thiên Quốc, giữa loài người thấp hèn tội lỗi và Thiên Chúa cao cả thánh thiện, giữa tội nhân với Đấng bị xúc phạm. Đó là giây phút khởi điểm Chương Trình Cứu Độ đầy tình thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta. 

I. CHÚA KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÂN THẬT 

Tìm hiểu lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy có những bè rối chủ trương lạc thuyết chối niềm tin vào thiên tính nơi Đức Kitô, họ chỉ coi Ngài như một vị tiên tri và là con người thuần túy như bất cứ ai trong chúng ta. Cũng có bè rối khác tin Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần gian làm Đấng Cứu Thế, nhưng chỉ là con người ảo ảnh không phải người thật, hay chỉ xuống ngự trong lòng Đức Trinh Nữ giống như Người ngự trong một cái nôi. Vì thế, họ kết luận, cùng lắm Đức Maria cũng chỉ là Mẹ cái xác của Chúa Giêsu chứ không phải là Mẹ thật của Thiên Chúa. Nếu chỉ lý luận như thế, thì người ta đã hủy bỏ tất cả nền tảng của Đức Tin Công Giáo. Họ đã đương nhiên không tin Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, chối bỏ Ơn Cứu Độ, chối bỏ Phẩm Chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, chối bỏ các Mầu Nhiệm, các Tín Điều và chối Giáo Hội Chúa Kitô đã lập... Tất cả nền tảng Đức Tin đều bị sụp đổ. 

Nhưng Đức Tin Công Giáo dựa trên nền tảng kho tàng mạc khải vô cùng vững mạnh của chính Thiên Chúa nơi Thánh Kinh, Thánh Truyền và Giáo Huấn của Giáo Hội trải qua các thời đại muôn đời vẫn tồi tại. Kho tàng mạc khải đó dựa trên thế giá của Thiên Chúa là Đấng cao cả, khôn ngoan, thượng trí và chân thật vô cùng, Ngài không bao giờ lừa dối ai và cũng không ai có thể lừa dối được Ngài. 

Do Đức Tin thánh hảo đó, Giáo Hội Công Giáo chúng ta tin: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Người thật, đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Người, được quyền năng Thánh Linh tác thành do chính bửu huyết Đức Trinh Nữ Maria, để làm Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Nơi Đức Kitô có hai bản tính: Bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa, nhưng chỉ có một Ngôi Vị duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa cao cả. Chính niềm tin đó dạy cho chúng ta tin thật rằng: Dù Đức Trinh Nữ Maria chỉ sinh ra Đức Giêsu theo nhân tính, nhưng nhân tính đó kết hợp nên một với thiên tính của Ngôi Hai làm nên Đấng Cứu Thế. Nhân tính và thiên tính kết hợp nên một trong một ngôi vị duy nhất trong Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa, không thể phân rẽ được. Như vậy, Đức Trinh Nữ là Mẹ sinh ra Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì tất nhiên Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Cũng như mẹ chúng ta chỉ cưu mang và sinh ra thân xác chúng ta, chứ linh hồn chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng trực tiếp, không sinh ra linh hồn chúng ta; mà linh hồn và thân xác kết hợp làm nên một ngôi vị là con người chúng ta; vậy người người sinh ra chúng ta, chúng ta gọi ngài là mẹ.

II. HAI MẦU NHIỆM CAO CẢ 

Hôm nay, chúng ta tôn kính hai mầu nhiệm cao cả: Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người, trở nên giống như một thụ tạo, Thiên Chúa cao cả vô cùng đã tự hạ xuống mặc thân phận tôi đòi; thông phần bản tính con người yếu hèn, sống kiếp sống phàm nhân giống hệt như chúng ta, chỉ vì yêu thương chúng ta. Đồng thời, chúng ta tôn kính mầu nhiệm cao cả, Thiên Chúa đã trở nên Con của một thụ tạo do chính Người đã tạo dựng và làm cho một thụ tạo đó trở nên Mẹ Thiên Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa đã sung sướng làm Con Mẹ, như một Người Con ngoan thảo hoàn toàn đúng nghĩa một Người Con. Ôi Mầu Nhiệm cao cả đáng cung kính tôn sùng! 

Khi tôn kính hai Mầu Nhiệm cao cả này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được mặc lấy, được thấm nhuần, được đồng hóa nên một trong Đức Khiêm Nhu vô cùng của Chúa, luôn chân nhận thân phận hư vô tội lỗi, thấp hèn của mình trước tôn nhan Chúa và trước mặt mọi người, luôn xác tín tất cả mọi sự mình có đây là do ơn Chúa ban nhưng không, tất cả đều thuộc quyền Chúa. Do đó, mọi danh dự vinh quang đều phải qui hướng về một mình Chúa, không bao giờ tự kiêu tự đại vì bất cứ lý do gì, nhưng luôn tự nhận mình là tôi tớ vô ích, hư vô và tội lỗi. 

III. TRỞ NÊN GIÊSU CỦA MẸ MARIA 

Chúa đã kêu gọi và tuyển chọn chúng ta làm con cái Chúa, thánh hiến cuộc đời cho Chúa qua Bí Tích Thánh Tẩy, là để chúng ta phụng sự và yêu mến Ngài, với mục đích đạt tới cứu cánh của Ơn Tuyển Chọn cao cả này, là trở nên giống Chúa Giêsu trong sự thánh thiện; hay nói cách khác, là được biến hóa nên Chúa Giêsu Con Mẹ Maria. 

Là một Giêsu Con Mẹ Maria, chúng ta hãy tận hiến cho Mẹ, hãy sống theo Tinh Thần Tận Hiến, tin tưởng, phó thác mọi sự nơi Mẹ, luôn sống lệ thuộc vào Mẹ, luôn yêu mến, tôn kính, vâng phục Mẹ bằng chính tâm tình người con ngoan thảo của Chúa Giêsu, Con Cưng Yêu của Mẹ. Chúa muốn chúng ta tái diễn lòng hiếu thảo của Chúa đối với Mẹ, để Mẹ được luôn hài lòng và dễ dàng biến đổi chúng ta mỗi ngày nên gương Chúa Giêsu hơn, như chính mục đích Chúa đã tuyển chọn chúng ta. 

KẾT LUẬN

Kitô hóa là trở nên Chúa Giêsu Kitô con Mẹ Maria, trở nên Chúa Giêsu Kitô con Mẹ Maria là chính mục đích của Ơn Gọi làm con cái Chúa; vì như thánh lệnh Chúa đã truyền trong sách Đệ Nhị Luật: "Các con hãy nên Thánh vì Ta là Thánh" (Lv 11:45). Khi xuất thân rao giảng Tin Mừng, chính Chúa Kitô cũng đã long trọng nhắc lại thánh lệnh quan trọng này và nêu cho chúng ta một mẫu gương cho chúng ta họa theo khi truyền dạy: "Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng Thánh Thiện" (Mt 5:48). Qua Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội cũng đã xác quyết: "Mọi Tín Hữu đều được kêu gọi và buộc phải nên thánh thiện theo bậc sống của mình" (Lumen Gentium # 42).

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria