Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày Thế Giới Hòa Bình

"Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình"

Đức Thánh Cha Benedicto XVI

Ngày thế giới hòa bình 2011: "Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình"

 

“Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hoà bình”, đó là đề tài mà Đức Thánh Cha đã chọn cho Ngày thế giới hoà bình 2011. Lần này, chủ đề được nhấn mạnh là tự do tôn giáo, một đề tài luôn có tính thời sự, khi mà ngày nay trên thế giới, đang tồn tại những hình thức hạn chế hay phủ nhận sự tự do tôn giáo, thậm chí đi đến chỗ bách hại và bạo lực chống lại các tôn giáo thiểu số.

Thông cáo loan báo đề tài cho thấy: “Sự tự do của các tự do này là đích thực khi nó phù hợp với việc tìm kiếm chân lý và với chân lý về con người. Khuôn mẫu này đề nghị cho chúng ta một tiêu chí nền tảng để phân định hiện tượng tôn giáo và những biểu hiện của nó… Vì tất cả những gì đối nghịch với phẩm giá con người đều đối nghịch với việc tìm kiếm chân lý và không thể được xem như là tự do tôn giáo.”

Thông cáo nhắc lại lời tuyên bố của Đức Thánh Cha tại Liên Hiệp Quốc: “Các quyền con người cũng phải bao gồm cả quyền tự do tôn giáo, được hiểu như một sự diễn tả chiều kích vừa cá nhân và cộng đoàn – một viễn tượng vừa làm nổi bật sự hiệp nhất của con người, đồng thời lại phân biệt rõ ràng giữa chiều kích công dân và chiều kích tín hữu.” Tại đây, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác thái độ loại bỏ chiều kích tôn giáo của con người và đồng thời cho thấy “tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hoà bình”.

Theo VIS 

Nguồn: 
 Xuân Bích VN