Lễ Ðức Mẹ Fatima


Kinh lạy Cha Thánh Mẫu Fatima

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Lạy Cha chúng con ở trên trời./ Cha là Tình Yêu vô cùng nhân hậu./ Cha chẳng những đã dựng nên loài người vô cùng thấp hèn chúng con/ theo hình ảnh Thần Linh của Cha,/ mà còn ban chính bản thân mình là Lời Nhập Thể/ cho loài người chúng con,/ thậm chí Cha đã không dung tha cho Con Một mình,/ một phó nạp Người vì loài người tội nhân chúng con,/ để loài người vô cùng đáng thương chúng con được muôn đời hiệp thông với Cha trong Thánh Thần.

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng./ Vì Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất, đã liên lỉ trung thành với loài người vô ơn bội nghĩa chúng con,/ đã yêu thương chúng con đến cùng,/ bằng việc thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trên thế giới,/ vào chính thời điểm thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn,/ đến nỗi vì sự dữ gia tăng mà lòng mến nơi nhiều người đã ra nguội lạnh,/ chẳng biết khi Con Người tới có còn thấy đức tin trên thế gian nữa hay chăng. 

Chúng con nguyện Nước Cha trị đến./ Vì trong giai đoạn dường như không còn bao lâu cho hoạt động tàn phá của Satan và bọn ngụy thần,/ Cha đã ủy thác cho Mẹ Maria việc trang bị cho thành phần tông đồ cuối thời,/ thành phần môn đệ trung thực của Chúa Kitô Con Mẹ,/ để họ trở thành một đạo binh dàn trận,/ trong việc làm cho vương quốc của Thiên Chúa bao trùm vương quốc của thành phần vô thần,/ vương quốc của thành phần tôn thờ ngẫu tượng,/ và vương quốc của thành phần khủng bố bạo tàn.

Chúng con nguyện Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./ Vì Cha đã muốn Mẹ được nhận biết và yêu mến trong Thời Điểm Maria,/ nhờ tình thương của Mẹ đối với tội nhân,/ bằng uy quyền của Mẹ đối với ma quỉ,/ và qua ân sủng của Mẹ đối với những hồn nhỏ;/ thật sự Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ đã trở thành nơi nương náu cho loài người vô cùng yếu đuối chúng con,/ và là con đường đưa chúng con đến cùng Cha mau chóng nhất,/ dễ dàng nhất,/ an toàn nhất,/ và trọn hảo nhất.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày./ Đó là luôn khao khát Cha,/ là cậy trông phó thác hoàn toàn cho sự Quan Phòng Thần Linh vô cùng khôn ngoan đầy yêu thương của Cha,/ là liên lỉ đáp ứng mọi tác động thần linh của Cha,/ và chỉ no thỏa Thánh Ý Cha trong hết mọi sự,/ như lương thực của Chúa Giêsu Thiên Sai Con Cha là hoàn thành những gì Cha trao phó cho Người,/ không tìm gì khác ngoài Thánh Ý Cha,/ như Mẹ Maria là Người Nữ Tỳ đầy ơn phúc Xin Vâng của Cha.

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con./ Chẳng những tội vô ơn và lộng ngôn chúng con đã phạm đến tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha,/ những tội đã trở thành một vòng gai nhọn liên lỉ xâu xé Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,/ mà còn tất cả số nợ chúng con không thể trực tiếp trả cho Cha,/ mà chỉ có thể gián tiếp trả cho Cha/ bằng lòng quảng đại tự động mau mắn thứ tha cho anh chị em chúng con,/ cho dù họ có cố tình xúc phạm đến chúng con trăm ngàn lần./ 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Đó là những cám dỗ và sự dữ xuất phát từ mầm mống nguyên tội,/ mà chỉ có một mình Mẹ Maria là đệ nhất tạo vật về ân sủng/ mới được Cha gìn giữ cho khỏi vướng mắc ngay từ lúc được hoài thai,/ khi cho Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô,/ và chính Mẹ cũng đã sống cuộc đời liên lỉ đầy ơn phúc với đức tin tuân phục của Mẹ,/ và bằng tâm tình cảm tạ Ngợi Khen Lòng Thương Xót Chúa của Mẹ./ Amen.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn đặc biệt cho Ngày Tôn Vinh Mẹ Fatima 13/7/2007 ở Giáo Xứ Blessed Sacrament Church, Cộng Đoàn Thánh Phêrô Westminster Giáo Phận Orange)