Lễ Ðức Mẹ Fatima


  Ánh sáng mới về các biến cố Fatima trong
các bài viết của nữ tu Lucia
Chu Văn
Nguồn: www.catholic.org.tw

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

Ánh sáng mới về các biến cố Fatima trong các bài viết của nữ tu Lucia.

Coimbra, Bồ Ðào Nha [Zenit 20/02/2005] - Các bài viết của nữ tu Lucia không cung cấp thêm chi tiết nào cho những lần hiện ra của Ðức Mẹ tại Fatima, nhưng giúp hiểu rõ hơn về ý nghĩa của biến cố.

Nữ tu Lucia, một trong ba trẻ em mục đồng đã được Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, đã qua đời hôm 13/02/2005, hưởng thọ 97 tuổi.

Linh mục Jacinto Farias, chủ tịch của Uỷ Ban Khoa Học về Fatima, đã nói rằng các bài viết của nữ tu Lucia là một chứng từ nền tảng cho Giáo hội về ý nghĩa của cuộc hiện ra của Ðức Mẹ tại Fatima.

Cha Farias đã nói với hãng thông tấn công giáo Ecclesia của Bồ Ðào Nha như sau: "kinh nghiệm của nữ tu Lucia là một kinh nghiệm về sự liên tục và chị đã luôn luôn tỏ ra nhứt quán."

Theo cha Farias, những bài viết của nữ tu Lucia không cung cấp điều gì mới mẽ cho các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ. Sự phong phú của sứ điệp Fatima chính là tính cách đơn sơ của nó cũng như những hoa trái dồi dào về phương diện mục vụ và suy tư thần học.

Các bài viết của nữ tu Lucia được xếp loại thành "Fatima I" và " Fatima II". Ðây là những suy tư được viết vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của vị nữ tu này. Người ta thấy rõ có sự khác biệt trong sự nhận thức của một em bé gái 10 tuổi và một người phụ nữ 40 tuổi. Tiến triển này dĩ nhiên không tuỳ thuộc vào các biến cố chính trị, quốc gia hay quốc tế.