Sáng tạo Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể

ĐM. Cao Tấn Tĩnh, BVL

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Tội
Ngày 8 tháng 12

 II. Mạc Khải Thánh Mẫu

(Trích Thần Ðô Huyền Nhiệm của Nữ Tu Ðáng Kính Maria D'Agreda do Phạm Duy Lễ dịch)

Theo cách nói của chúng ta: Khi mọi sự đã sẵn sàng để Ngôi Lời xuống thế làm Người, Ba Ngôi Thiên Chúa trao đổi với nhau: "Đã tới thời giờ thực hiện quyết định đời đời của Chúng Ta về việc sáng tạo Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể. Người Mẹ đó phải là một kỳ công do quyền năng vô cùng của Chúng Ta thực hiện, một kiệt tác làm Chúng Ta hài lòng, một hình ảnh hoàn hảo nhất của Thần tính Chúng Ta. Rắn hỏa ngục không thể làm cách nào phun được nọc độc của nó tới Người. Tuyệt đối cần thiết là Người Nữ được sử dụng vào việc Nhập Thể ấy không vương chút bợn nhơ nào... Người Nữ đó phải được trang điểm bằng toàn thể thánh thiện, toàn thể trọn lành. Sự kiện này còn đáng qúy hơn sự kiện Người, Người là Mẹ nữa. Nhưng vì Ngôi-Lời-Làm-Người phải chịu nhục nhã, chịu đau khổ để cứu chuộc thế gian, nên Người Nữ ấy cũng đồng công vào đó hết lòng hết sức.

Chúa Ba Ngôi tỏ cho các Thiên Thần rằng: Người Nữ ngày trước họ thấy mặt trời sắp sửa được sáng tạo để mang Đấng Thủ Lãnh và Cứu Chuộc đến cho thụ tạo. Các Thiên Thần liền phủ phục trước Thiên Chúa, chúc tụng Ngài về định mệnh ấy. Họ tâu lên Thiên Chúa: Xin chúa đoán thương sử dụng chúng con vào việc liên quan đến mầu nhiệm vĩ đại này, vào việc phòng vệ Đức Nữ Ưu Tuyển của Chúa, mặc dầu chúng con không xứng đáng. Xin cho chúng con được nên hoàn thiện hơn nữa để phụng sự Đức Nữ Vương tuyệt diệu của chúng con.

Lúc đó, Thiên Chúa chỉ định những thiên thần, Ngài cho tham dự vào sứ mạng phụng sự Đức Nữ. Trong mỗi cấp, Ngài trọn 100 vị. Thêm vào đó, Ngài tuyển thêm 12 vị khác, mặc hình người phục vụ Mẹ. Các vị này đều mang những dấu hiệu diễn tả việc Cứu Chuộc. Ngoài ra, Ngài lại ra lệnh cho 18 vị khác trong những vị cao cả nhất làm sứ giả cho Ngài bên cạnh Mẹ. Sau cùng, Ngài ủy cho 70 vị luyến thần mỹ lệ nhất nhiệm vụ truyền thông với Đức Nữ Vương như họ vẫn truyền thông cho nhau, và nâng đỡ Đức Nữ Vương trong những cơn thử thách bằng cách làm linh hoạt thêm những ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa nơi trái tim Mẹ.

Như vậy, Mẹ Maria có 1 số Thiên Thần hầu cận là 1000 vị. Đặc ân được làm hầu cận Mẹ đối với mỗi vị là phần thưởng nhiệt tâm hăng hái, họ đã chứng tỏ để ủng hộ Thiên Chúa và Mẹ Ngài trong cuộc đại chiến đánh bại Luxiphe. Thiên Chúa truyền cho tất cả các vị phải tâu lên để Đức Nữ Vương họ biết về các mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc, nhưng không được tiết lộ gì về phần vụ tuyệt cao dành cho Người trong việc chu toàn các mầu nhiệm ấy. Sau cùng, Đức Tổng Thiên Thần Micae được đặt làm thống lãnh tất cả cơ đoàn vinh hiển nói trên. Đó là việc chuẩn bị sau cùng để Mẹ Maria sinh vào trần gian. Cha mẹ Người là ông Gioan Kim và bà Anna.

Ngày thể xác Mẹ Maria được hình thành là ngày Chúa Nhật, tương ứng với ngày đầu tiên trong công cuộc sáng tạo. Thể xác Mẹ chỉ tiếp nhận ân sủng, cho nên, toàn thể đều rất trọn vẹn, rất siêu nhiên. Không bao giờ có 1 xác thể con người nào được hình thành với bấy nhiên hoàn thiện, bấy nhiên tinh tế và bấy nhiêu mỹ lệ. Mặc dầu thể xác Mẹ có thể chịu đau khổ, nhưng không hề có một mầm giống bệnh hoạn chết chóc và hư hoại nào tức những hậu qủa của hình phạt vì tội lỗi Adong.

Ngày Thứ Bảy tiếp đó, một ngày ứng với ngày nghỉ, ngày đại lễ chung kết cho việc sáng tạo Thiên Chúa tạo nên linh hồn Mẹ Maria. Để kỷ niệm biến cố này, Chúa Thánh Linh đã soi sáng cho giáo hội hiến dâng ngày thức bảy trong tuần lễ cho Mẹ Maria. Lúc sáng tạo linh hồn đầy phúc đức hơn hết mọi linh hồn này, Thiên Chúa Ba Ngôi đã tỏ hết tình âu yếm hơn cả trước khi sáng tạo con người đầu tiên. Ngài nói: "Ta hãy sáng tạo Maria giống hình tượng và tương tự ta. Ta hãy làm cho Maria nên Nữ Tỳ thật của Ta, nên Hiền Thê thật của Ta, để Maria xứng đáng làm Con duy nhất cũa Cha hằng hữu". Sau khi sáng tạo linh hồn Mẹ rồi Chúa Ba Ngôi còn kêu lên một cách khoái thú hơn ở điạ đường ngày trước rất nhiều: "Tất cả mọi phương diện nơi Mẹ Maria đều hoàn toàn thiện mỹ".

Thật vậy, không những nguyên tội bị gạt bỏ khỏi linh hồn Mẹ, mà linh hồn Mẹ còn rực rỡ với những ơn cao cả Thiên Chúa ban riêng, tới 1 cao độ tuyệt vời, đến nỗi tất cả các bậc thần thánh hợp một cũng không thể sách lại được, không ngôn ngữ loài người nào có thể diễn tả được. Thoạt khi vừa được sáng tạo, linh hồn Mẹ đã hợp nhất ngay với xác thể đang chờ linh hồn. Đó là sự Đầu Thai Vô Nhiễm.

Lúc đó, Thánh Nữ Anna chìm sâu vào một cơn xuất thần tuyệt vời. Bà tiếp nhận những ánh sánh linh động, hiểu được những mầu nhiệm rất Sâu Xa. Hậu qủa của cơn xuất thần đó kéo dài suốt cuộc sống của Bà. Nhưng trong thời gian bà cưu mang Mẹ Maria, những hiệu qủa đó vĩ đại hơn. Ngoài ra, ơn ngoại thường ấy còn tái hiện nhiều lần. Trong thời gian cưu mang ấy về phần Mẹ Maria, lúc đầu thai, Mẹ được hưởng ơn nhìn thấy Thần Tính Thiên Chúa, một thị kiến vượt cao hơn tất cả các thị kiến, các mặc khải các thánh được, chỉ trừ có phúc thấy Chúa trên Thiên Đàng.

Trí năng và tâm hồn Mẹ đều nên hoàn hảo diệu kỳ, trí năng của Mẹ được trang sức bằng một trí thức Thiên Phú hầu như vô cùng. Mẹ thấu hiểu các Mầu Nhiệm về Thần Tính, về Chúa Ba Ngôi, về ơn Nhập Thể và Cứu Chuộc, về những vẻ tráng lệ của cuộc sáng tạo, về thiên thần và loài người, về lịch sử dân riêng Chúa trọn, lịch sử các tổ phụ, các tiên tri, về thiên đàng, về luyện ngục, về u ngục, và về hỏa ngục; tắt một lời, về tất cả mọi sự vật tự nhiên và siêu nhiên phù hợp với vẻ cao trọng của Thiên Chúa.

Tâm hồn Mẹ được trang điểm bằng những ơn Thánh Linh và tất cả các nhân đức với một mức độ hoàn toàn lạ lùng vì Mẹ vượt trên các Thiên Thần và Loài Người, nên khi vừa Đầu Thai, Mẹ Maria đã thực thi những hành vi nhân đức phù hợp với cấp bậc của Mẹ. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa những niềm tôn thờ ca tụng, tri ân, yêu mến, để phụng sự Ngài và cho vinh quang Ngài. Mẹ cũng đã sấp mình trước Oai Nghi Thiên Chúa để tỏ lòng tôn thờ bề ngoài. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho loài người mà Mẹ khởi sự bênh đỡ cho, cũng như cầu xin cho Đấng Cứu Chuộc, chóng đến giải thoát loài người khỏi ách nô lệ ma qủy. Một điều rất đáng chú ý là: Ngay bấy giờ, Mẹ đã tuôn châu lệ khóc thương tội lỗi và tai nạn loài người phải chịu. Mẹ cũng không quên song thân mà Mẹ nhận thức được trong Thiên Chúa. Mẹ cầu xin cách riêng cho hai Ngày, và ngay bấy giờ, Mẹ đã chu toàn trách vụ một người con hiếu kính.

Thiên Chúa cũng tỏ cho Mẹ thấy những Thiên Thần Chúa ban để bảo vệ Mẹ, sau khi ân cần niềm nở đón tiếp các vị, Mẹ mời các vị ca tụng Thiên Chúa Tối Cao bằng những ca vị đầy Thánh Đức. Mẹ cũng chỉ vẽ cho họ cả cách chu toàn Thánh Vụ ca tụng mà họ phải cùng với Mẹ chu toàn suốt trong cuộc đời Mẹ ở trần gian. Ngay còn trong thai, Mẹ đã thực hiện tất cả các hành vi ấy, nhất là hành vi về các đức thờ phượng, nên Mẹ đã lập công trạng lớn lao hơn tất cả các Thánh.

Last Updated: 04/08/2008