Tháng Bảy - 2019


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

1/07 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22

29
02 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27

30
03 Đ

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

 Thánh Tôma, Tông Đồ

St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34

1/06

04 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8

2

05 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13

3

06 X

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17

4

07 X

Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Is 66:10-14; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; Gl 6:14-18; Lc 10:1-12,17-20; Lc 10:1-9

5

08 X

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26

6
09 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38

7

10 X

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7

 8

11 Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng

St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15

9

12 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23

10

13 X

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33

11

14 X

Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Đnl 30:10-14; Tv 69:14-17,30-31,33-34,36-37; Tv 19:8,9,10,11; Cl 1:15-20; Lc 10:25-37

12

15 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Thánh Bonaventure, Gmtsht

Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1

13

16 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24

14

17 X

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27

15

18 X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30

16

19 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8

17

20 X

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21

18

21 X

Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

St 18:1-10; Tv 15:2-3,3-4,5; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42

19

22 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Thánh Maria Mađalêna

Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42

20

23 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50

21

24 X

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9

22

25 Đ

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17

23

26 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23

24

27 X

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30

25

28 X

Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

St 18:20-32; Tv 138:1-2,2-3,6-7,7-8; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13

26

29 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Thánh Mátta

Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35

27

30 X

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43

28

31 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

Thánh Ignatius thành Loyola, Lm

Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46

29

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý cẩu nguyện :

    Cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tuỵ chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.