Tháng Sáu - 2019


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

01/06 Đ

Thứ Bảy đầu tháng.

Thánh Justin, Tđ

Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28

28/04

02 Tr

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Cv 7:55-60; Tv 97:1-2,6-7,9; Kh 22:12-14,16-17,20; Ga 17:20-26

29

03 Đ

Thứ Hai

Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo

Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33

1/05

04 Tr

Thứ Ba

Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

2

05 Đ

Thứ Tư

Thánh Boniface, Gmtđ

Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19

3

06 Tr

Thứ Năm

Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26

4

07 Tr

Thứ Sáu

Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19

5

08 Tr

Thứ Bảy

Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25

6

09 Đ

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Rm 8:8-17; Ga 14:14-16,23-26

7

10 X

Thứ Hai

2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12

8

11 Đ

Thứ Ba

Thánh Barnabas, Tông Đồ

2 Cr 1:18-22; Tv 119: 129, 130, 131, 132, 133, 135;  Mt 5:13-16

9

12 X 

Thứ Tư

2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19

10

13 Tr

Thứ Năm

Thánh Antôn đệ Padua, Lmts

2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26

11

14 X

Thứ Sáu

2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32

12

15 X

Thứ Bảy

2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37

13

16 Tr

Lễ Chúa Ba Ngôi

Cn 8:22-31; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15

14

17 X

Thứ Hai

2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42

15

18 X

Thứ Ba

2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48

16

19 X

Thứ Tư

2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18

17
20 X

Thứ Năm

2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15

18

21 Tr

Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ

2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23

19

22 X

Thứ Bảy

2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34

20

23 Tr

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

St 14:18-20; Tv 110:1,2,3,4; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11-17

21

24 Tr

Sinh Nhật Thánh Gioan

St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5

22

25 X

Thứ Ba

St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14

23

26 X

Thứ Tư

St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20

24

27 X

Thứ Năm

St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29

25

28 Tr

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4

26
29 Đ

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ

St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17

27

30 X

Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

1 V 19:16,19-21; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62

28

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý cầu nguyện : Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.