Tháng Năm - 2019


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

01 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21

27

02 Tr

Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36

28

03 Đ

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15

29

04 Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

30
05 Tr

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-32,40-41; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19; Ga 21:1-14

01/04

06 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29

 

2

07 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35

3

08 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40

4

09 Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51

5

10 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59

6

 

11 Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69

7

12 Tr

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:14,43-52; Tv 100:1-2,3,5; Kh 7:9,14-17; Ga 10:27-30

8

13 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18

9

14 Đ

Thánh Matthia, Tông Đồ
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30

10

15 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50

11

16 Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20

12

17 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

13

18 Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14

04

19 Tr

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:21-27; Tv 145:8-9,10-11,12-13; Kh 21:1-5; Ga 13:31-33,34-35

04

20 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26

15

21 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31

16

22 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8

17

23 Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11

18

24 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

19

25 Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21

20

26 Tr

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-2,22-29; Tv 67:2-3,5,6-8; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29

21
27 Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616

22

28 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11

23

29 Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15

24

30 Tr

Lễ Thăng Thiên

25

31 Tr

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23

26

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho sự vụ của giáo dân : Xin cho các kItô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thấ giới .

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ" (GH 67).