Tháng Tư- 2019


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

01/04 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54

27

02 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16

28

03 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30

29

04 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47

30

05 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30

01/03

06 Tm

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay

Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53

2

07 Tm

 

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
Is 43:16-21; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11

3

08 Tm

 

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay

St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62

4

09 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30

5

10 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay

St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42

6

11 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay

St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59

7

12 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

8

13 Tm

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57

9

14 Đ

Chúa Nhật Lễ Lá
Lc 19:28-40; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Lc 22:1423; Lc 23:1-49

10

15 Tm

Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11

11

16 Tm

Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38

12

17 Tm

Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

13

18 Tr

Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

14

19 Đ

Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

15
20 Tr

Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7

16

21 Tr

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

17

22 Tr

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15

18

23 Tr

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18

19

24 Tr

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35

20

25 Tr

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48

21

26 Tr

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14

22

27 Tr

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15

23

28 Tr

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 5:12-16; Tv 118:2-4,13-15,22-24; Kh 1:9-11,12-13,17-19; Ga 20:19-31

24
29 Tr

Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8

25

30 Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15

26

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý cầu nguyện : Xin Cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.