Tháng 3 - 2019


Lịch Công Giáo Theo Giáo Phận Sài Gòn

01/03 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Hc 6:5-17; Tv 119:12,16,18,27,34,35; Mc 10:1-12

 

25/01

02 X

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Hc 17:1-15; Tv 103:13-14,15-16,17-18; Mc 10:13-16

 

26
03 X

Chúa Nhật thứ Tám Mùa Quanh Năm

Hc 27:5-8; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 1 Cr 15:54-58; Lc 6:39-45

 

27
04 X

Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27

 

28

05 X

Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31

 

29

06 Tm

Thứ Tư Lễ Tro

Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18

 

1/02
07 Tm

Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25

 

1

08

Tm

Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro

2

09

Tm

Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32

 

3

10 Tm

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay

Đnl 26:4-10; Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm 10:8-13; Lc 4:1-13

 

4

 

11 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46

 

5

12 Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15

 

6
13 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32

 

7
14 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12

 

 
15 Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26

 

8
16 Tm

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48

 

9
17 Tm

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay

St 15:5-12,17-18; Tv 27:1,7-8,8-9,13-14; Pl 3:174; Pl 3:204; Lc 9:28-36

10
18 Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay

St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38

 

12
19 Tr

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria

Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12

 

13

 

20 Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28

 

14
21 Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31

 

15

22 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay

St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46

 

16

23 Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay

St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32

 

17

24 Tm

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay

Xh 3:1-8,13-15; Tv 103:1-2,3-4,6-7,8-11; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9

18
25 Tr

Lễ Truyền Tin

2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30

19
26

Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay

St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35

 

20

27

Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay

St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19

 

21

28

Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23

 

22

29

Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34

 

23

30

Tm

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay

Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14

 

24

31

 

  Tm

 

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

Gs 5:9,10-12; Tv 34:2-3,4-5,6-7; 2 Cr 5:17-21; Lc 15:1-3,11-32

 

25

Ý CẦU NGUYỆN:


Ý chung: Cầu cho toàn thể Giáo Hội nhận biết cần phải gấp rút đào tạo việc phân định thiêng liêng, về phương diện cá nhân và cộng đoàn.

 

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE 

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.