Tháng Hai - 2019


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

01 X

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34

15/11
02 Tr

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh

Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41

16
03 X

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm

Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30

17
04 X

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20

18
05 Đ

Thánh Agatha, Đttđ

Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43

19

06 Đ

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6

20
07 X

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13

21
08 Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29

22

09

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34

23

10

X

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm

Is 6:1-2,3-8; Tv 138:1-2,2-3,4-5,7-8; 1 Cr 15:1-11; 1 Cr 15:3-8,11; Lc 5:1-11

24
11

X

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56

25
12

X

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13

26
13

X

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23

27
14

TR

Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm

St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30

28
15

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37

29
16

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10

30
17

X

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26

01/12
18

X

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13

2 

19

X

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21

3
20

X

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

St 8:6-13,20-22; Tv 116:12-13,14-15,18-19; Mc 8:22-26

4
21

X

Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

St 9:1-13; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Mc 8:27-33

5
22

TR

Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ

St 11:1-9; Tv 33:10-11,12-13,14-15; Mc 8:34; Mc 9:1

6
23 Đ

Thánh Polycarp, Gmtđ

Dt 11:1-7; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Mc 9:2-13

7
24

X

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm

1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-38

8
25 X

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Hc 1:1-10; Tv 93:1,1-2,5; Mc 9:14-29

9

26 X

Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Hc 2:1-11; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mc 9:30-37

10
27

X

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Hc 4:11-19; Tv 119:165,168,171,172,174,175; Mc 9:38-40

11
28

X

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

Hc 5:1-8; Tv 1:1-2,3,4,6; Mc 9:41-50

12

Ý CẦU NGUYỆN:


Ý chung: Cầu cho mọi người biết sống quảng đại. Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực.