Tháng Chín - 2017


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

01/9 X

Thứ Bảy

 

1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30

 

22/07

02 X

 

Chúa Nhật XXII Thừơng Niên. Ca vịnh tuần II.

  Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc .

 

Đnl 4,1-2.6b-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23.

 

23

03 Tr

 

Thứ Hai .

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng,  Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

 

1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.

 

24

04 X

  

Thứ Ba

 

1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

 

25

05 X

 

Thứ Tư .

 

1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

.

 

26

06 X

   

  Thứ Năm đầu tháng .

 

1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

 

27

07 X

  

  Thứ Sáu đầu tháng.

 

1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39

 

 

28
08 Tr

 

Thứ Bảy. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RIA, lễ kính.

 

Mk 5,1-4a ( hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 ( hay Mt 1,18-23).

 

29

09 X

 

  Chúa Nhật XXIII Thường Niên. Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Phê-rô  Claver.

 

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.

 

 

30

10 X

   

  Thứ Hai .

 

1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

 

 

01/08

11 X

  

  Thứ Ba .

 

1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

 

 

2

12 X

   

  Thứ Tư .

(Tr) Danh Thánh Đức Ma-ri-a.

1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.( hay lễ về Đức  Mẹ

Gl 4, 4-7 ( hay Ep 1, 3-6.11-12 ; Lc 1, 39-47 )

 

3

13 Tr

    

  Thứ Năm .Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

 

1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.

 

 

4

14 Đ

    

  Thứ Sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁlễ kính.

 

Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-1

 

 

5

15 Tr

     

  Thứ Bảy. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ :

 

Hr 5,7-9; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35.

 

 

6

16 X

    

  Chúa Nhật XXIV Thường Niên.Ca vịnh tuần IV.

( Không cử hành lễ thánh Cornêliô, Giáo hoàng, và thánh Cyprianô, Giám mục, Tử đạo) .

 

Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.

 

 

7

17 X

   

  Thứ Hai .

(Tr) Thánh Rô-bec-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

 

1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.  

 

 

8
18 X

     

  Thứ Ba .

 

1Cr 12,12-14.26-3a; Lc 7,11-17.

 

 

9

19 X

   

  Thứ Tư .

(Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

 

1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.

 

 

10

20 Đ

  

  Thứ Năm .

Thánh An-rê Kim Têgôn, Phaolô Chong Hasang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ.

 

1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

 

 

11

21 Đ

  

  Thứ SáuTHÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.

 

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

 

 

12

22 X

Thứ Bảy .

 

1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

 

13

23 X

  

  Chúa Nhật XXV Thường Niên. Ca vịnh tuần I.

Không cử hành lễ thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na

 

Kn 2,12a.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.

 

14

24 X

   

  Thứ Hai .

 Ngày Trung Thu . Ngày cầu cho thiếu nhi

 

Cn 3,27-34; Lc 8,16-18. ( hay cầu cho thiếu nhi:

Hc 42,15-16;  43,1 -2. 6 -10; Mc 10,13-16)

 

15

25 X

   

  Thứ Ba .

 

Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

 

16

26 X

    

  Thứ Tư .

(Đ) Thánh Cos-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

 

Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

 

17

27 Tr

   

  Thứ Năm .

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục, lễ nhớ.

Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

 

18

28 X

 

  Thứ Sáu .

(Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

(Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

 

 Gv 3,1-11; Lc 9, 18-22.

 

19

29 Tr

  

  Thứ Bảy. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính

 

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a);   Ga 1,47-51.

 

20

30 X

    

  Chúa Nhật XXVI Thường Niên. Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

 

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.

 

21

Ý CẦU NGUYỆN:

 Cầu cho  những ngừơi trẻ ở châu phi: Xin cho những người trẻ của lục địa phi châu được giáo dục và lao động trong chính dất nước cùa mình.