Tháng Mười - 2018


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

01/10 Tr

Thứ Hai. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG
GIÊSU, TRINH NỮ, TSHT. Bổn mạng các
xứ truyền giáo. Lễ kính.

Is 66, 10-14c (Hay Rm 8, 14-17); Mt 18, 1-5.

 
02 Tr

Thứ Ba. Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.

Xh 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10.

23

03 X

Thứ Tư. G 9, 1-12.14-16; Lc 9, 57-62.

24

04 Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

G 19, 21-27; Lc 10, 1-12

25

05 X

Thứ Sáu đầu tháng.

G 38, 1.12-21; 40,3-5; Lc 10, 13-16.

26

06 X

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Brunô, LM (Tr).

G 42, 1-3.5-6.12-16; Lc 10, 17-24.

27

07 Tr

CHÚA NHẬT XXVII TN. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr). [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 04-1991].

Cv 1, 12-14; Gl 4, 4-7; Lc 1, 26-38

28
08 X

Thứ Hai. TV tuần III. Gl 1, 6-12; Lc 10,25-37

29

09 X

Thứ Ba. Thánh Điônysiô, GM, và các bạn, TĐ (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, LM (Tr).

Gl 1, 13-24; Lc 10, 38-42.

01/09

10 X

Thứ Tư. Gl 2, 1-2.7-14; Lc 11, 1-4.

2

11 X

Thứ Năm. Thánh Gioan XXIII, GH (Tr).

Gl 3, 1-5; Lc 11, 5-13.

3

12 X

Thứ Sáu. Gl 3, 7-14; Lc 11, 15-26.

4

13 X

Thứ Bảy. Gl 3, 22-29; Lc 11, 27-28.

5

14 X

CHÚA NHẬT XXVIII TN. TV tuần IV.

Kn 7, 7-11; Dt 4, 12-13; Mc 10, 17-30 (Hay Mc
10, 17-27).

6

15 Tr

Thứ Hai. Thánh Têrêsa Giêsu,Trinh nữ, TSHT. Lễ nhớ.

Gl 4, 22-24.26-27.31-5,1; Lc11, 29-32.

7

16 X

Thứ Ba. Thánh Hedviges, Nữ tu (Tr). Thánh
Margarita Alacoque, Trinh nữ (Tr).

Gl 5, 1-6; Lc 11, 37-41.

8

17 Đ

Thứ Tư. Thánh Ignatiô thành Antiôchia, GM, TĐ.

Lễ nhớ. Gl 5, 18-25; Lc 11,42-46.

9

18 Đ

Thứ Năm. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH
TIN MỪNG.
 Lễ kính.2 Tm 4,10-17; Lc10, 1-9

10

19 X

Thứ Sáu. Thánh Gioan Brêbeuf, LM, Thánh
Isaac Jôgues, LM và các bạn, TĐ (Đ). Thánh
Phaolô Thánh Giá, LM (Tr).

Ep 1, 11-14; Lc 12, 1-7.

11

20 X

Thứ Bảy. Ep 1, 15-23; Lc 12, 8-12.

12

21 X

CHÚA NHẬT XXIX TN. TV tuần I.

Is 53, 10-11; Dt 4, 14-16; Mc 10, 35-45 (Hay Mc 10, 42-45).

Chúa nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

13

22 X

Thứ Hai.Thánh Gioan Phaolô II, GH.

Ep 2, 1-10; Lc 12, 13-21.

14

23 X

Thứ Ba. Thánh Gioan Capestrano, LM (Tr).

Ep 2,12-22; Lc 12, 35-38.

15

24 X

Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Claret, GM (Tr).

Ep 3, 2-12; Lc 12, 39-48.

16

25 X

Thứ Năm. Ep 3, 14-21; Lc 12, 49-53.

17

26 X

Thứ Sáu. Ep 4, 1-6; Lc 12, 54-59.

18
27 X

Thứ Bảy. Ep 4, 7-16; Lc 13, 1-9.

19

28 X

CHÚA NHẬT XXX TN. TV tuần II.

Gr 31, 7-9; Dt 5, 1-6; Mc 10, 46-52.

20

29 X

Thứ Hai. Ep 4, 32-5,8; Lc 13, 10-17.

21

30 X

Thứ Ba. Ep 5, 21-33; Lc 13, 18-21.

22

31 X

Thứ Tư. Ep 6, 1-9; Lc 13,22-30.

23

Ý CẦU NGUYỆN:

 Cầu cho các sứ vụ của tu sĩ: xin cho các tu sĩ nam nữ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết tìm gặp gỡ những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng.

 

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh nầy. 
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).