Tháng Tám - 2018


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

01/08 Tr

 

     Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

 

Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46;


 

20/06

 

02 X

   

   Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục. Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

 

Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

21

03 X

 

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

 

Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

 

22

04 Tr

     

    Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ.

 

Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

 

23

05 X

 

 

      CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.Ca vịnh tuần II.

 

Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.

 (không cữ hành lễ cung hiến thánh đường Đức Mria)

 

24

06 Tr

 

           Thứ Hai. CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.

 

Đn 7,9-10.13-14; hoặc 2 Pr 1,16-19; Mc 9,2-10.

 

 

25

07 X

 

   

        Thứ Ba. Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo. (Tr) Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục).

 

Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 hoặc Mt 15,1-2.10-14.

 

 

26
08 Tr

 

     Thứ Tư .Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ.

 

Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

 

27

09 X

   

   

       Năm Tuần XVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

 Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

.

 

28

10 Đ

  

      Thứ Sáu. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

 

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. 

 

29

11 Tr

 

       Thứ Bảy .Thánh C-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ.

 

Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.

 

 

01/07

12 X

 

       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III.

 

1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.

 

(Không cử hành lễ thánh joanna Phanxica  Chantal, Nữ tu.)  

 

2

13 X

  

      Thứ Hai. (Đ) Thánh  Pontianô, Giáo hoàng, và thánh Hipôlytô, Linh mục, Tử đạo.

 

Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

 

3

14 Đ

     

     Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.   

 

Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

 

(Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC   LÊN TRỜI, lễ trọng.

 

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

 

 

4

15 Tr

   

     Thứ Tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, lễ trọng .Lễ cầu cho giáo dân.

 

Kh 11,19a;12,1-6a,10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

 

5

16 X   

      

      Thứ Năm. (Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary. 

 

         Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.

 

6

17 X  

    

   Thứ Sáu .

 

Ed 16,1-15.60.63 hoặc Ed 16,59-63; Mt 19,3-12.

 

7
18 X

 

   

        Thứ Bảy .

 

Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.

 

8

19 X

 

        CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV.

 

 Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.

 

(Không cử hành lễ thánh Gio-an Êuđê, Linh mục. )

 

9

20 X

  

  

        Thứ Hai .Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

 

Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

 

10

21 Tr

    

         Thứ Ba .Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

 

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

 

11

22 Tr

 

    Thứ Tư. Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.

 

Ed 34,1-11; Mt 20,1-16. 

 

12

23 X

    

     Thứ Năm. (Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

 

Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

 

13

24 Đ   

 

    Thứ Sáu. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

 

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

 

14

25 X   

 

      Thứ Bảy .(Tr) Thánh Luy. Thánh Giu-se  Calasanz, Linh mục.

 

Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

 

15

26 X   

   

       CHÚA NHẬT XXI .Ca vịnh tuần I.

  

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 60-69.  

 

16

27 X

    

    

       Thứ Hai . Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ.   

 

2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22.

 

17

28 Tr

     

     

       Thứ Ba. Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

 

2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

 

18

29 Đ

   

    

        Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyếtLễ nhớ .

 

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

 

19

30 X

 

     

     Thứ Năm . 

 

1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

 

20

31 X

     

      Thứ Sáu.

1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

 

21

Ý CẦU NGUYỆN:

 Cầu cho  gia đình  là kho tàng của nhân loại : Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ gi đình như là một trong nhũng quyết định của nhân loại .