Tháng Bảy - 2018


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

1/07 X

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I..

Kn 1,13-15;2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43).

18/05

02 X

 

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.

 Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

19

03 Đ

 

Thứ Ba. THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính. 

 

Ep 2, 19-22; Ga 20, 24-29.

20

04 X

 

Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên.(Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

 

Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34. 

 

21

05 X

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên. (Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. Linh mục.

 

Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

22

06 X

   

  Thứ Sáu.  đầu tháng. (Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ tử đạo.

 

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

 

23

07 X

 

  Thứ Bảy .

 

Am 9,11-15; Mt 9,14-17. 11.

 

24

08 X

 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II.

 

Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.

25
09 X

     

    Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên. (Đ) Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.

 

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

 

26

10 X

      

    Thứ Ba .

 

Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

 

27

11 Tr

     

   Thứ Tư .Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ, lễ nhớ. 

 

Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

 

28

12 X

    

  Thứ Năm .

 

Hs 11,1.1-4.8c-9; Mt 10,7-15.

 

29

13 X

    

   Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên. (Tr) Thánh Hen-ri-cô.

 

Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

 

1/06

 

14 X

 

   Thứ Bẩy Tuần XIV Thường Niên. (Tr) Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục.

 

Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

 

2

15 X

   

  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III.

Am 7,12-15; Ep 1,3-14 hoặc 3-10a; Mc 6,7-13.

(không cử hành thánh lể Bônaventura,giám mục ,tiến sĩ hội Thánh )

 

3

16 X

  

  Thứ Hai Tuần XV Thường Niên. (Tr) Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

 

Is 1,10-17; Mt 10,34 -11,1. (hay lễ về Đúc Mẹ:

Dcr 2,14 -17 ; Mt 12,46 -50)

 

4

17 X

  

  Thứ Ba .

Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

 

5

18 X

 

  Thứ Tư .

 

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

 

6
19 X

    

  Thứ Năm .

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30. 23.

 

7

20 X

   

  Thứ Sáu. Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

 

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

 

 8

21 X

 

  Thứ Bẩy. Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

 

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

 

9

22 X

 

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV.

 

Không cử hành lễ thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na.

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

10

23 X

   

  Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên.Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.

Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

11

24 X

  

  Thứ Ba. Thánh Sar-bêliô  Makhluf, Linh mục.

 

Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

 

12

25 Đ

 

  Thứ TưTHÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

 

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

 

13

26 Tr

   

  Thứ Năm.Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

 

Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.

 

14

27 X

   

  Thứ Sáu .

 

Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.

 

15

28 X

   

  Thứ Bảy .

 

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

 

16

29 X

 

  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I.

.

2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6, 1-15.(Không cử hành lễ thánh nữ Mác-ta.)

 

17

30 X

 

Thứ Hai. Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

 

Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.

 

18

31 Tr

 

Thứ Ba .Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.

 

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

19

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý cẩu nguyện :

    Cẩu cho  các linh mục đang làm việc mục vụ: Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ  của các ngài được tinh thần của Chúa và tình huynh đệ của anh em linh mục nâng đỡ và ủi .