Tháng Sáu - 2017


Lịch Công Giáo theo Giáo Phận Sài Gòn

01/06 Đ

  Thứ Sáu đầu tháng .Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ.

 

1Pr 4,7-13; Mc 11,11-26.

18/04

02 Tr

 

 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Mác-sê-li-nô và thánh Phê-rô, Tử đạo.

 

Gđ 17,20b-25; Mc 11,27-33. 

19

03 Đ

  CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ, lễ trọng.

Không cử hành lễ thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo. Cấm cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

 

Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

20

04 Đ

 

 Thứ Hai.

 

2Pr 1,2-7; Mc 12,13-17.

21

05 Đ

 

 Thứ Ba. Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

 

2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12-13-17.

22

06 X

    

    Thứ Tư . Thánh Nô-bec-tô, Giám mục.

 

2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

 

23

07 X

    

    Thứ Năm  đầu tháng.

 

2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

 

24

08 X

    

   Thứ Sáu. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng. Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.

 

Hs 11,1.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

 

25

09 X

   

     Thứ Bảy . Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a. Lễ nhớ có bài đọc riêng: 

 

Is 61, 9-11; Lc 2, 41-51.

Không cử hành lễ thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh. 

 

26
10 X

     

      CHÚA NHẬT  X Ca vịnh tuần II. 

 

St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.

 

27

11 Tr

    

      Thứ Hai. Thánh Bác-na-ba, Tông đồLễ nhớ

 

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13.

( hay bài đọc Mùa Thường Niên)

 

28

12 X 

  

    Thứ Ba .

 

 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

 

29

13 Tr

  

   Thứ Tư . Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

 

1 V 18,20-39; Mt 5,17-19

 

30

14 X

 

    Thứ Năm . 

 

1V 18,41-46; Mt 5,20-26.

 

1/05

15 X

     

      Thứ Sáu . 

 

1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

 

2

16 X

     

    Thứ Bảy .

 

1 V 19,19-21; Mt 5,33-37.

 

3

17 X

 

   CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III.

 

Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

 

4

18 Tr

   

   Thứ Hai .

 

1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.

.

5

19 X    

    Thứ Ba. Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ.

 

1 V 21,17-29; Mt 5,43-48.

 

6

20 X

  

    Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.

 

 2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18. 

 

7

21 Tr

  

    Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

 

Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

 

8

22 X

  Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên. Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gioan Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tôma Mo (Thomas More), tử đạo.

 

2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19,23.

 

9

23 X

 

     Thứ Bảy .

 

     2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.

 

(Tr) Chiều: Lễ Vọng SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.

 

Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

 

10

24 Tr

 

    CHÚA NHẬT. SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.

 

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

 

11

25 X

  

     Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.

 

2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

 

12

26 X

    

     Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

 

2V19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

 

13

27 X

  

     Thứ Tư .(Tr) Thánh Cy-ri-lô,  A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh.

 

2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.

 

14

28 Đ

     

   Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

 

2 V 24,8-17; Mt 7,21-29.

 

(Đ) Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

 

15

29 Đ

   

   Thứ Sáu. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

 

Cv 12, 1-11; 2 Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

 

 

16

30 X

  Thứ Bẩy Tuần XII Thường Niên. (Đ) Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma.

 

Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.

 

17

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý cầu nguyện : Cầu cho huỷ bỏ buôn bán vũ khí : Xin cho những nhà lãng đạo các quốc gia biết dùng biện pháp hữu hiệu để chấm dứt việc buôn bán vũ khí, nguyên nhân tạo nên biết bao nạn nhân vô tội. 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.