Tháng 3 - 2017


Lịch Công Giáo Theo Giáo Phận Sài Gòn

01/03 Tm

Thứ Tư. LẺ TRO. Giữ chay và kiêng

thịt. Thánh vịnh tuần IV.

         Ge 2,12-18;  2 Cr 5, 20- 6,2 ; Mt 6,1-6.16-18

04/02

02 Tm

Thứ Năm sau lễ Tro.

           Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25..

05

03 Tm

Thứ Sáu sau lễ Tro.

           Is 58,l-9a ; Mt 9, 14-15.

06

04 Tm

Thứ Bảy sau lễ Tro. Thánh Casimirô.

           Is 58, 9b-14 ; Lc 5,27-32.

07

05 Tm

   CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

     Thánh vịnh tuần I.

             St 2,7-9 ; 3,1-7 ; Rm 5,12- 19

             (hay Rm 5,12.17-19) ; Mt 4,1-11.06

08

06 Tm Thứ Hai.

           Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46.

09
07 Tm

 Thứ Ba.

      Thánh nữ Perpêtua và thánh nừ Fêlicita, tử đạo.

           Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.

10

08

Tm

   Thứ Tư.

        Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.

            Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.

11

09

Tm

   Thứ Năm.

          Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.

             Et 14,1.3-5.12-14 [HI 4,17k-m.r-t| ; Mt

12

10

Tm

   Thứ Sáu.

                    Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.

13

11 Tm

   Thứ Bảy.

                   Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48.

14

12 Tm

   CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

          Thánh vịnh tuần II.

              St 12,l-4a ; 2 Tm l,8b- 10 ; Mt 17,1-913

15

13 Tm

   Thứ Hai.

               Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.

      Kỷ niệm 4 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

16
14 Tm

   Thứ Ba.

              Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

17

15 Tm

   Thứ Tư.

                Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.

18

16 Tm

   Thứ Năm.

                Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.

19

17 Tm    Thứ Sáu.

        Thánh Patriciô, giám mục.

               St 37,3-4.12-13a.l7b-28 ;

                Mt 21,33-43. 45-46.

20
18 Tm

   Thứ Bảy. 

         Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.

             Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32

21

19 Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

     Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7 • Rm 5,l-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5- 15.19b-26.39a.40-42). (Không cử hành lễ thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria. Lễ dời qua ngày thứ Hai 20-03).20

22

20 Tm

   Thứ Hai.

         THÁNH GIUSE, BẠN

TRẢM NĂM ĐỨC MARLA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

 2Sm 7,4-5a.l 2-14a.l6 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt l,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

23

21 Tm

   Thứ Ba.

            Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.

24

22 Tr

   Thứ Tư.

            Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

25

23 Tr

   Thư Năm.

       Thánh Turibiô Môgrôvệịô giám mục.

           Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

26
24 Tm

   Thứ Sáu.

            Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.

27
25

Tr

   Thứ Bảy.

        LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

           Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 • Lc 1,26-38.

28
26

Tm

   CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.

      Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thế dùng màu hồng và được sử dụng phong  cầm cũng như các nhạc cụ khác.

           1 Sm 16,lb.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14.

29
27

Tm

Thứ Hai.

         Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54.

30
28

Tm

Thứ Ba.

         Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-16.

01/03
29

Tm

Thứ Tư.

       Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.

02
30   Tm

Thứ Năm.

      Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47.

03
31

Tm

Thứ Sáu.

         Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10. 25-30.

04

Ý CẦU NGUYỆN:


Ý chung: Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại : Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chât.

 

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE 

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.