TIN MỪNG & SUY NIỆM HẰNG NGÀY

Theo Lịch Phụng Vụ 2016- 2017

 

THÁNG TƯ

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy
            1

2

3 4 5 6

7

8
9

10

11 12 13 14 15

16

17

18 19 20 21 22

23

24

25 26

27

28

29
30      

 

 

 

THÁNG NĂM

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy
  1

2

3 4 5 6

7

8 9

10

11 12 13
14 15

16

17

18 19 20
21 22

23

24

25 26

27

28

29 30 31      
 

Click vào ngày trong tháng để xem bài đọc và suy niệm


 
Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài - Comments