Mùa Giáng Sinh

Ngày 3 tháng Giêng

Danh Thánh Chúa Giêsu

Bài Ðọc I: 1 Ga 2,29-3,6

"Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội".

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, nếu các con biết Người là Ðấng công chính, thì các con hãy biết rằng bất cứ ai thực hành sự công chính, đều bởi Người mà sinh ra.

Các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và sự thật là thế.

Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người.

Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra.

Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hóa mình cũng như Người là Ðấng Thánh.

Hễ ai phạm tội, thì cũng làm điều gian ác, vì tội là sự gian ác.

Các con biết rằng: Người đã xuất hiện để hủy diệt tội lỗi chúng ta.

Bất cứ ai ở trong Người, thì không phạm tội, và bất cứ ai phạm tội, thì không thấy cũng không nhận biết Người.

Ðó là lời Chúa. 

 Ðáp Ca: Tv. 97,1.3cd-4,5-6

Ðáp: Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. (3c)

Xướng 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy hân hoan mừng Chúa, hãy vui mừng, hoan lạc và đàn ca. - Ðáp.

3) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm thụ, với đàn cầm thụ, với nhạc cụ rân ran; Hãy thổi sáo và túc tù và, hân hoan trước thánh nhan Chúa là Vua. - Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, Alleluia - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. - Alleluia. 

Phúc Âm: Ga 1,29-34

"Ðây Chiên Thiên Chúa"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

  Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.

Ðó là Lời Chúa. 

Suy Niệm:

Trong Tin mừng hôm nay ông Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Đức Giê-su với các môn đệ của ông như sau: “Đây Chiên Thiên Chúa. Đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Qua đó, Gio-an đã giới thiệu Đức Giê-su chính là Con Chiên cứu độ và là lễ vật đền tội thay thế lễ vật chiên cừu theo Luật Mô-sê:

1) Đức Giê-su là Con Chiên lễ Vượt Qua:

Thời kỳ Xuất Hành, để thi hành sứ mạng giải phóng con cái Ít-ra-en khỏi ách nô lệ cho người Ai Cập, ông Mô-sê đã phải thi thố mười dấu lạ trước mặt triều thần Ai Cập. Nhưng phải đến dấu lạ thứ mười, Pha-ra-ô Ai Cập mới chịu khuất phục và bằng lòng cho con cái Ít-ra-en ra đi. Mô-sê liền truyền cho mỗi nhà Ít-ra-en giết một chiên đực một tuổi để ăn thịt chiên với bánh không kịp ủ men. Họ phải lấy máu con chiên đó quét lên thành cửa nhà mình. Đêm hôm ấy, thần sứ hủy diệt của Đức Chúa sẽ đánh phạt các con đầu lòng của người Ai-cập và vượt qua nhà có bôi máu chiên là nhà con cái It-ra-en. Như vậy các con đầu lòng con cái Ít-ra-en đã được cứu khỏi phải chết nhờ máu con chiên Vượt Qua đã chịu chết thay. Về sau, tông đồ Phao-lô đã ví con chiên lễ Vượt Qua là hình bóng của Đức Giê-su là Con Chiên Thiên Chúa như sau: “Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng Đại lễ” (1 Cr 5,7-8).

2) Đức Giê-su là Đấng xóa bỏ tội trần gian:

Theo Luật Mô-sê, mỗi ngày hai lần sáng và chiều, các tư tế phải giết một con chiên trước bàn thờ làm lễ vật hiến tế dâng cho Đức Chúa để đền tội thay cho con cái It-ra-en (x. Xh 29,38). Nhưng máu bò, máu dê cừu thực sự không thể xóa bỏ được tội lỗi nên Con Thiên Chúa đã chấp nhận xuống thế làm người, trở nên Con Chiên mới của Thiên Chúa, đổ máu mình ra để tẩy rửa tội lỗi trần gian. Khi giới thiệu Đức Giê-su là Chiên Thiên Chúa (x. Ga 1,29), Gio-an Tẩy Giả cho thấy Người mới là lễ vật hoàn hảo được dâng lên Thiên Chúa để thay thế lễ vật chiên cừu thời Cựu Ước (x. Ds 28,3-8). Tác giả thư Do thái đã diễn tả về việc đền tội này như sau: “Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ” (Dt 10,8-10). Ngày nay trong thánh lễ sau bài Vinh Tụng Ca, chủ tế cũng giới thiệu Đức Giê-su là Chiên Thiên Chúa như Gio-an: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”.

3) Kết hiệp với Đức Giê-su Chiên Thiên Chúa để góp phận cứu độ trần gian:

-Ngôn sứ I-sai-a đã ví Người Tôi Tớ của Đức Gia-vê hiền lành và khiêm nhường như con chiên bị đem đi làm thịt mà không kêu lên một tiếng. Gioan Tẩy giả trong Tin mừng hôm nay cũng giới thiệu Người Tôi Tớ của Đức Chúa đó chính là Đức Giê-su con chiên cứu độ: ”Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Con chiên là con vật hiền lành, ngoan ngoãn sống theo bầy đàn và vâng lời người mục tử chăn dắt chúng. Chiên còn hy sinh để phục vụ sự sống của chủ chiên. Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã tố cáo các mục tử dân Ít-ra-en tội ích kỷ khi họ chỉ lo tìm hưởng lợi nơi đàn chiên mà lại tỏ ra vô trách nhiệm đối với sự an nguy của chúng như sau: “Sữa chiên các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt” (Ed 34,3). Thời Mô-sê con chiên cũng được chỉ định dùng làm lễ vật để sát tế dâng cho Đức Chúa và làm lễ vật đền tội thay cho dân chúng trong lễ xá tội.

-Ngày nay Hội Thánh chính là đoàn chiên của Thiên Chúa cũng được mời gọi kết hiệp với Đức Giê-su là Con Chiên Vượt Qua cứu độ nhân loại. Nhờ bí tích thánh tẩy, mỗi tín hữu được trở thành chi thể của Chúa Giê-su và được tham phần vào chức vụ tư tế của Người nên chúng ta cũng được mời gọi làm con chiên đền tội, để cùng với Người, chúng ta dâng trót đời mình làm hy lễ cứu rỗi thế gian. Mỗi tín hữu cần luôn hiệp thông với Chúa Giê-su bằng việc mỗi ngày chu toàn việc bổn phận, dâng lên Chúa các việc hy sinh hãm mình, việc bác ái, các đau khổ gặp phải khi bị người chung quanh hiểu lầm chống đối… để kết hiệp với của lễ trên bàn thờ là Chúa Giê-su Con Chiên Thiên Chúa, Đấng đã chịu chết trên bàn thờ thập giá để xin ơn tha tội cho mọi người. Hình bóng của con chiên Cựu Ước đã được nên trọn trong Đức Giê-su Chiên Thiên Chúa thời Tân Ước..

Cầu Nguyện:

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Gio-an Tẩy Giả biết giới thiệu Chúa là Con Chiên Thiên Chúa bằng lời nói và hành động trước mặt mọi người. Mỗi lần dự lễ, xin giúp chúng con biết dâng lên Thiên Chúa những sự hy sinh vất vả, những công việc tông đồ bác ái để kết hiệp với lễ vật Mình Máu Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Nhờ đó chúng con hy vọng sẽ được tẩy xóa tội lỗi và được hưởng ơn cứu độ của Chúa.

LM ĐAN VINH -  HHTM

                  

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày