Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Tư Tuần XII

 Thánh Cyrillô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh

Bài Ðọc I: (Năm II) 2 V 22, 8-13; 23, 1-3

"Vua đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Chúa, ký kết giao ước trước mặt Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, thượng tế Helcia nói với thư ký Saphan rằng: "Tôi tìm thấy sách luật trong Nhà Chúa". Helcia trao sách cho Saphan đọc. Rồi thư ký Saphan đến cùng vua, và thuật lại cho vua rằng: Tôi tớ vua đã thu lượm số bạc dâng cúng trong nhà Chúa, và trao cho đốc công nơi Ðền thờ Chúa, để phát lương cho thợ. Thư ký Saphan cũng thuật cho vua rằng: "Tư tế Helcia đã trao cho tôi cuốn sách". Thư ký Saphan đã đọc sách đó trước mặt vua. Khi nghe lời sách luật Chúa, vua liền xé áo mình, rồi truyền cho tư tế Helcia và Ahica con Saphan, Acôbor con Mica, và thư ký Saphan cùng Asaia người hầu cận vua rằng: "Các ngươi hãy đi hỏi ý Chúa cho trẫm, cho toàn dân và cho nhà Giuđa, về các lời sách vừa tìm thấy. Cơn thịnh nộ của Chúa đối với chúng ta nặng nề lắm, vì cha ông chúng ta không tuân giữ các lời trong sách này". Họ thuật lại cho vua các lời của Chúa.

Bấy giờ vua sai đi triệu tập các trưởng lão Giuđa và Giêrusalem đến cùng vua. Vua lên Ðền thờ Chúa với những người thuộc chi tộc Giuđa, toàn thể dân cư Giêrusalem, các tư tế, các tiên tri và toàn dân lớn bé, ông đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Chúa. Vua đứng trên bệ, ký kết giao ước trước mặt Chúa, để ai nấy đi theo Chúa, cùng hết lòng hết sức tuân giữ các huấn lệnh, các lề luật và nghi lễ của Chúa. Họ làm sống lại các lời giao ước đã ghi chép trong sách này: cả dân đều chấp nhận bản giao ước.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài (c. 33a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài, để con tuân giữ cho bằng triệt để. - Ðáp.

2) Xin dạy con để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó. - Ðáp.

3) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ chị Ngài, vì chính trong đường lối này con sung sướng. - Ðáp.

4) Xin nghiêng lòng con theo lời Ngài nghiêm huấn, và chớ để con sa ngã vào chỗ lợi danh. - Ðáp.

5) Xin cho con ngoảnh mặt, khỏi thấy cảnh phù vân; xin cho con được sống noi theo đường lối Chúa. - Ðáp.

6) Này đây, con khao khát huấn lệnh của Ngài, theo lượng công minh Ngài, xin cho con được sống. - Ðáp.

 Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 7, 15-20

"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

"Hãy coi chừng các tiên giả". Ðó là điều Ðức Giêsu tỉnh thức mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta mang dáng dấp đạo hạnh, nhưng kỳ thực bên trong tâm hồn đầy ắp bon chen ích kỷ... Có khi nhân danh cái tốt để làm điều xấu. Những việc làm trong cuộc sống chính là hoa trái chỉ cho biết họ thuộc loại cây nào. Mỗi người chúng ta phải biết tự kiểm thảo đời sống của mình, để nhìn ra bản thân và tích cực biến đổi nhờ ơn Chúa. Như thế cuộc sống chúng ta mới sinh hoa trái tốt đẹp được.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn có được nhận định sáng suốt trong cuộc sống, để chúng con biết đâu là chân lý phải theo. Ðồng thời chúng con cũng biết nhìn ra bản thân qua cách sống cụ thể của mình. Xin cho chúng con luôn biết hoàn thiện hóa, luôn khắc phục những điều xấu để chúng con được sống trong ân sủng của Chúa. Amen.

"Xin thương xót con"

 

Những tu sĩ Thiên Chúa giáo Đông phương nói rằng chỉ cần khẩn cầu danh thánh Đức Giêsu là đủ. Tôi thấy điều này rất hay. Về cơ bản, họ đặt mình vào chính những nhân vật trong Phúc âm, họ dường như cảm nhận được Chúa Giêsu đang tiến về phía họ, thế rồi họ lớn tiếng khẩn cầu Người cứu họ: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con!" Tôi nghĩ rằng trong lời kêu van ấy có điều gì rất quý báu: tâm hồn chúng ta trở về với lời khẩn cầu đầu tiên mà không bận tâm đến những tư tưởng và hành vi thoáng đến trong lòng. Vậy thì cứ ở trong lời khẩn cầu duy nhất đó cho đến lúc mà tâm trí sẵn sàng đạt đến và vào trong sự thinh lặng còn cao hơn lời khẩn cầu. Sự thinh lặng ấy rất diệu kỳ.

Tôi không hiểu vì sao sự thinh lặng ấy xuất hiện ở một thời khắc đã định. Chính xác nó là cùng một kiểu hoạt động như một người đang cơn buồn ngủ. Anh ta biết rằng mình sẽ ngủ nhưng không biết vào lúc nào và như thế nào... Song thể xác và tâm hồn bằng lòng chìm dần vào giấc ngủ.

Cầu nguyện cũng tương tự như thế: thân xác, linh hồn, trí tuệ, tâm hồn có thể chuyển hết vào trong lời cầu nguyện, với lòng tin tưởng của sự gắn bó hoà hợp.

 

Tu sĩ Jean-Pierre Longeat, osb

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày