MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ HaiTuần XIII

Bài Đọc I: (Năm I) St 18, 16-33

"Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao?"

Bài trích sách Sáng Thế.

Khi những vị ấy chỗi dậy, ra khỏi thung lũng Mambrê, liền trông về phía thành Sôđôma. Abraham cùng đi để tiễn chân các đấng. Chúa phán: "Nào Ta có thể giấu Abraham điều Ta sắp làm không? Vì Abraham sẽ trở nên một dân tộc vĩ đại và hùng cường, và muôn dân thiên hạ chẳng nhờ đó mà được chúc phúc sao? Ta biết Abraham sẽ truyền dạy cho con cháu và gia tộc mai sau phải tuân theo đường lối của Chúa, ăn ở ngay lành công chính, để Thiên Chúa ban cho Abraham những gì Người đã hứa cùng ông". Vậy Chúa phán: "Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ".

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: "Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ, đừng đối xử với người công chính như với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu". Chúa phán cùng Abraham rằng: "Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành". Abraham thưa lại: "Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa con: Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì thiếu năm người Chúa có tàn phá cả thành không?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành". Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: "Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?" Chúa phán: "Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành". Abraham thưa: "Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt". Abraham nói: "Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát". Abraham thưa: "Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?" Chúa phán: "Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá".

Khi đã nói với Abraham xong, Chúa ra đi, và Abraham trở về nhà mình.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Đáp.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi ân sủng. - Đáp.

3) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. - Đáp.

4) Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. Nhưng cũng như trời xanh vượt cao trên trái đất, lòng nhân hậu Người siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 8, 18-22

"Con hãy theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Đức Giêsu đòi hỏi gắt gao nơi các môn đệ, những người muốn đi theo Chúa: Họ phải chấp nhận mọi khó khăn. Khi Đức Giêsu nói: "Con người không có chỗ tựa đầu". Ngài muốn họ phải quyết liệt từ bỏ mọi ràng buộc với vật chất tiện nghi cũng như mọi tình cảm làm phân tâm. Với những dứt khoát đó, giúp họ có được tự do trong tâm hồn và sống hoàn toàn cho Nước Trời, cho Giáo Hội, cho mọi người. Tôi xin làm môn đệ Đức Giêsu, tôi mau mắn đi theo tiếng Chúa chưa? hay tôi còn do dự như anh thanh niên kia?

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là người Kitô hữu, là những môn đệ của Chúa. Chúa muốn chúng con tự do đi theo Chúa và chấp nhận từ bỏ. Nhưng rất nhiều khi những lợi lộc vật chất, những tình cảm nhất thời... Làm cho chúng con mù quáng và do dự trước lời mời gọi của Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con luôn xác tín rằng: Chúa là lý tưởng duy nhất của mỗi người chúng con. Từ đó chúng con biết từ bỏ những vấn vương thế tục, để trở nên trong sạch và xứng đáng với Chúa hơn. Amen.

 

THỨ HAI CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 8,18-22)

Chúa Giêsu ra lệnh cho môn đệ chèo thuyền qua bên kia. Một kinh sư đến xin theo Chúa, Chúa bảo ông: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu. ” Người khác xin theo Chúa, nhưng xin trở về chôn cất cha trước. Chúa bảo anh: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. ”

Muốn theo Chúa, phải dứt khoát ngay ràng buộc trần thế, chấp nhận thiếu thốn, gian nan. Đọc truyện Thánh Phanxicô truyền giáo phương Đông, ngài ra đi với hai bàn tay trắng, chấp nhận gian nan nơi xứ lạ quê người: xa lạ tiếng nói, xa lạ phong tục tập quán, cách sinh hoạt, ăn uống hằng ngày. Các cha thừa sai Pháp truyền đạo cho Việt Nam cũng vậy. Các ngài chấp nhận mọi gian nan, thiếu thốn, chấp nhận mọi xa lạ, khác biệt, để ngày nay, chúng ta được biết Tin Mừng Chúa, được sống trong con thuyền Giáo hội Công giáo.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, tri ân Chúa ban lòng nhiệt thành, hy sinh cho các vị thừa sai rao giảng đạo tình yêu Chúa. Ước gì chúng con cũng có lòng nhiệt thành rao giảng Nước Chúa cho người chưa nhận biết Chúa, đ yêu thương, tôn vinh, và phụng thờ. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày