MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Năm Tuần XI

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 11, 1-11

"Tôi đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự ngu dại của tôi, chắc là anh em đành chịu đựng: vì tôi yêu mến anh em như Chúa có lòng yêu mến. Tôi đã đính hôn anh em cho một người, như dâng một trinh nữ trong trắng cho Đức Kitô. Nhưng tôi lại sợ rằng như con rắn đã dùng mưu chước mà cám dỗ bà Evà thế nào thì lòng anh em cũng ra hư đốn, không còn chân thành đối với Đức Kitô như vậy. Vì nếu có ai đến rao giảng một Đấng Kitô nào khác mà chúng tôi không hề rao giảng, hay anh em nhận lãnh một Thánh Thần nào khác hoặc một Phúc Âm nào khác không phải như anh em đã nghe, thì chắc là anh em chịu theo ngay. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc không thua kém gì các vị tông đồ cả kia đâu. Bởi vì dầu tôi có ăn nói không thanh lịch, nhưng về sự thông biết thì không phải thế đâu, vì trong mọi mặt, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy rõ rồi.

Hay là tôi đã phạm tội gì khi hạ mình không để anh em được nhắc lên? Hoặc vì đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa. Tôi đã bóc lột các giáo đoàn khác, khi lãnh trợ cấp nơi họ, để phục vụ anh em. Khi tôi ở giữa anh em, mà phải lâm cảnh túng thiếu, tôi đã không làm phiền lòng ai: vì tôi có thiếu thốn điều gì, thì các anh em ở Macêđônia đến giúp đỡ cho. Trong mọi sự, tôi đã giữ mình không làm phiền lòng ai, sau này, tôi vẫn giữ mình như thế. Đã có sự thật của Đức Kitô trong tôi, nên tôi không để ai giựt khỏi tôi được sự tôi khoe như thế trong khắp miền Akaia. Vì sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Đã có Thiên Chúa biết.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 110, 1-2. 3-4. 7-8

Đáp: Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính (c. 7a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi! - Đáp.

2) Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công minh của Ngài muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thực là Đấng nhân hậu từ bi. - Đáp.

3) Công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính, mọi giới răn của Người đều đáng cậy tin. Những giới răn đó được lập ra cho tới muôn ngàn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan chánh. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 144, 13bc

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 6, 7-15

"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta cần gì và điều gì tốt hơn cho chúng ta. Vì thế khi cầu nguyện không nên lải nhải nhiều lời. Nhưng Chúa vẫn muốn lắng nghe những lời tâm tình của ta, những quan tâm của ta đối với cuộc sống, với anh em... chứ không phải là những nhu cầu cá nhân, ích kỷ. Chúng ta hãy xin Đức Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện đẹp ý Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta phải đặt trong tương quan Cha-con với Thiên Chúa. Cha muốn gì, con xin vâng.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa Chúa đã dạy các môn đệ cầu nguyện. Ngày nay, mỗi khi chúng con đến với Chúa, xin Chúa sai Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con cầu nguyện, để chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha.

Lạy Cha, chúng con tin thật Cha yêu thương chúng con hơn chính chúng con tự thương mình. Chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con vào tình thương của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

THỨ NĂM CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 6,7-15)

Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha: “Thật vậy, nếu anh em tha li cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha anh em cũng sẽ không tha li cho anh em. ”

Kinh Lạy Cha, chúng ta có thể chia thành năm phần:

•     Phần đầu cầu cho Danh Cha được cả sáng, Triều đại Người mau đến, Nước Người hiển trị khắp nơi nơi.

•     Phần hai cầu xin Cha ban cơm bánh hằng ngày.

•     Phần ba: thái độ phải có với tha nhân: tha thứ.

•     Phần bốn: xin cho thoát cơn cám dỗ của ma quỷ

•     Phần năm: xin được cứu thoát khỏi mọi sự dữ.

Lạy Chúa, chúng con được Chúa ban cho nhiều hồng ân. Hồng ân phần hồn: được nhận biết Cha, được ca tụng và tôn vinh Cha. Hồng ân phần xác: cho chúng con cơm bánh hằng ngày, dạy chúng con cách cư xử với anh em, giúp chúng con khỏi xích xiềng ma quỷ, giải thoát chúng con khỏi mọi gian nan khốn khó chúng con gặp. Chúng con tri ân Cha. Chúng con có làm hết khả năng rao truyền Đạo Tình yêu, để muôn người nên một, nhận biết và tôn vinh Danh Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ Đúc Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày