MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Bảy Tuần X

Bài Đọc I: (Năm I) 2Cor 5, 14-21

"Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta".

Bài Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, lòng mến Đức Kitô thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã chết; và Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho mình.

Bởi thế, từ nay chúng tôi không còn biết ai theo huyết nhục nữa, cho dầu có một thời chúng tôi đã biết Đức Kitô theo phương diện huyết nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết Người như vậy nữa.

Ai ở trong Đức Kitô là một thọ sinh mới: những gì cũ đã biến đi: này mọi sự đã được đổi mới.

Và mọi sự đều do Thiên Chúa là Đấng giải hòa chúng ta với Người nhờ Đức Kitô, và đã trao chức vụ giải hòa cho chúng tôi.

Chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hòa thế gian với Người, không còn qui trách tội lỗi cho họ nữa và đã đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi.

Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy.

Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa.

Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta, để trong Đức Kitô, chúng ta được trở thành sự công chính của Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12

Đáp: Chúa là Đấng thương xót và nhân ái. (8a)

Xướng 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá bao giờ quên mọi ân huệ của Người. - Đáp.

2) Người đã tha thứ mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội lên đầu ngươi mão từ bi, và ân sủng. - Đáp.

3) Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. - Đáp.

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, Lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. - Đáp.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 33-37

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng nên thề. Cứ sống thành tín, tự nó đã làm cho lời của chúng ta có giá trị, có uy tín. Thề thốt mà bất tín thì cũng vô ích.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho cuộc sống của chúng con mỗi ngày mỗi trở về nguồn. Trở về con người nguyên thủy mà Thiên Chúa tạo dựng. Để cuộc sống của chúng con luôn thể hiện được sự chân thành, nét trong sáng của một tâm hồn ngay thẳng. Amen.

 

 THỨ BẢY CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 5,33-37)

Đoạn Tin Mừng này Chúa dạy: không được bội lời thề, nhưng tốt hơn, không được ch trời chỉ đất mà thề, cũng đừng ch Giêrusalem, hay chỉ đầu mà thề. Chúa kết luận: "Có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm tht điều gì là có ác quỷ.”

Người ta hay dùng lời thề, lời nguyền rủa gặp sự chẳng lành; nếu nói gian dối, Chúa không muốn. Người muốn ta ngay chính, chân thật, có sao nói vậy, người ta tin hay không, là quyền người ta, ta cứ sống ngay chính, theo Luật Chúa, vì luật Chúa, không gian dối, không mưu ám hại người.

Lạy Chúa, chúng con tội lỗi, mang sẵn mầm mng di trá, thiếu thành thật, chng những trong hành động mà ngay cả trong ý nghĩ nữa. Xin Chúa dùng Thần Lương Máu Thịt Chúa, tẩy rửa chúng con nên tinh ròng, hầu mọi người nhìn vào, biết ngay chúng con là con Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày